વર્ડપ્રેસ ૪.૬ વિશે

વર્ડપ્રેસ ૪.૬ એ પડદા પાછળ તમારા વર્ડપ્રેસના અનુભવને વધુ સારો બનાવવા માટે ઘણા ફેરફારો કરેલા છે!

ક્રમબદ્ધ સુધારાઓ: જયારે તમે કોઈ પ્લગીન કે થીમ ને અપડૅટ, સ્થાપિત કે કાઢો ત્યારે તેજ પુષ્ઠ પર રહો બીજે ક્યાય ના જાવ.

નેટિવ ફોન્ટ્સ: વર્ડપ્રેસ ડેશબોર્ડ હવે પહેલાથી જ હાજર રહેલા ફોન્ટ નો લાભ લેશે, કે જે કોઈ પણ ઉપકરણ માં ઝડપ થી સ્થપિત(લોડ) કરશે.

ઇનલાઇન લિંક તપાસનાર: ક્યારેય ભૂલથી https://gu.wordpress.org/wordpress.org ને લિંક કરી? હવે વર્ડપ્રેસ આપોઆપ એની ખાતરી કરવા ચકાસસે.

લખાણ પુનઃપ્રાપ્તિ: તમે લખો છો તેમ, વર્ડપ્રેસ તમારૂ લખાણ બ્રાઉઝર પર સાચવે છે. સાચવવામાં આવેલૂ લખાણ પુનઃપ્રાપ્ત કરવુ વર્ડપ્રેસ ૪.૬ સાથે હવે વધુ સરળ છે.