એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર – માત્ર એક પેજ બિલ્ડર કરતાં વધુ

એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર પાસે તે બધું છે: પેજ બિલ્ડરને ખેંચો અને છોડો, પિક્સેલ પરફેક્ટ ડિઝાઇન,…


Elementor.com 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વૂકૉમેર્સ

દિવસમાં ઓનલાઈન સ્ટોર શરૂ કરવા અને તેને વર્ષો સુધી વધવા માટે તમારે જે જોઈએ તે…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Akismet Anti-spam: Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic - Anti-spam Team 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All-in-One WP Migration

Move, transfer, copy, migrate, and backup a site with 1-click. Quick, easy, and reliable.


ServMask 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

Improve your WP security with powerful one-click tools like backup, WAF, and malware scan. Includes…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

EWWW Image Optimizer

Smaller Images, Faster Sites, Happier Visitors. Comprehensive image optimization that doesn't require a degree in…


Exactly WWW 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Smart Slider 3

Responsive slider plugin to create sliders in visual editor easily. Build beautiful image slider, layer…


Nextend 900,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Code Snippets

An easy, clean and simple way to enhance your site with code snippets.


Code Snippets Pro 900,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

YITH WooCommerce Wishlist

YITH WooCommerce Wishlist add all Wishlist features to your website. Needs WooCommerce to work. WooCommerce…


YITH 900,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Premium Addons for Elementor

Premium Addons for Elementor plugin includes essential widgets and addons like Blog Post Listing, Megamenu,…


Leap13 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BackWPup – WordPress Backup Plugin

Schedule complete automatic backups of your WordPress installation. Decide which content will be stored (Dropbox,…


WP MEDIA SAS 600,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે