Blogger Importer Extended

વર્ણન

The only plugin you need to move from Blogger to WordPress

Blogger Importer Extended is the easiest way to import your posts, pages, tags, comments, images and authors from Blogger to WordPress. After the import is complete, you can also enable 301 redirects from old Blogger links.

Import up to 20 blog posts/pages, along with all comments, featured images and post labels for free. If you have more than 30 blog posts, you may wish to purchase an unlimited license. This allows you to import an unlimited amount of posts, pages, comments, images, labels and authors. You can also choose from a range of options to help with things like SEO and content formatting.

Blogger Importer Extended can:

 • Import published posts
 • Import pages
 • Import tags/labels
 • Import comments
 • Import images (high res when available)
 • Import authors
 • Preserve all post/page links
 • Automatically remove “?m=1” from old Blogger links
 • Filter links from spam comments (good for SEO)
 • Setup all 301 redirects from Blogger to WordPress
 • Fix mixed-content (convert http to https)
 • Convert post content formatting to match WP standards

“I have a huge blog with over 3,800 posts and I was skeptical that it would be imported, let alone be imported well. My skepticism was unfounded. Not only did it move all the posts to my new WordPress Blog but with all the images, all the type definitions, and all the links that I am aware of. I am way beyond pleased. I am thrilled. I will be using this plugin for many of our company’s blog transitions. Thank you for building this outstanding tool. You have my full appreciation.” – Review from terryminion

Why is the free version limited to 20 posts?

The Google Blogger API has a limited quota per day. Offering 20 free imports should be enough for most personal blogs without hitting the Google API quota limit. If you have more than 20 posts, or simply want to support the plugin, you may wish to purchase an unlimited license.

What is the difference between Free and Unlimited?

With the free version, you can import up to 20 blog posts/pages, along with all comments, featured images and post labels. If a post has more than one image, the first image will be downloaded to the media library and set as the featured image. The remaining images will still show in the post content, however they will be hosted on Google rather than WordPress.

With the unlimited version, all content is imported into WordPress (unless you select the option to exlude them). There are no limits on the number of posts, pages, comments, images or labels. The only thing which is not imported is draft or sheduled posts.

With both versions, you can setup all the required 301 redirects from Blogger to WordPress.

What if I have 1,000,000 blog posts?

Wow, that’s a lot of posts, nice work! If you want to import more than 20 posts, please consider purchasing an unlimited license. This allows you to import as much as you like. The importer can handle any number of posts you have.

If you have a large blog, you may wish to consider using our full Blogger to WordPress migration service. This covers all aspects of the migration from start to finish.

Can I use it on more than one site?

You can use the both free or unlimited version on all your sites. If you purchase an unlimited license, you can use it for all your own projects.

Privacy and GDPR

This plugin connects to your Blogger/Blogspot blog via the Google Blogger API. We do not store any personal information in this plugin or connected services.

સ્ક્રીનશોટ

 • Settings page
 • Importing
 • Success!

સ્થાપન

 1. Install the plugin by going to the ‘Plugins > Add New’ section of your WordPress dashboard.
 2. When the plugin is installed and active, go to the ‘Settings > Blogger Importer’ page.
 3. Ths page will show you the 3 steps for migrating your site.

સમીક્ષાઓ

ઓક્ટોબર 19, 2020
This is a very nice plugin. However, on the screen for entering the Blogger ID, I cannot enter the ID because "fade-out" is attached to all the elements, and I cannot execute the import. I would be grateful if you could fix it. (I ran it using Chrome's developer tools by removing the "fade-out" class.)
ઓગસ્ટ 23, 2020
I was looking to migrate from Blogger to WordPress, but with 1200+ posts I wanted to make sure it was done properly. Up steps Blogger Importer Extended. I tested the process with the free version, and liking what I saw I paid for a week's use of the full version and got importing. The process went very smoothly, except for one wrinkle, that it didn't import my users. On contacting the developer they were able to provide a quick fix and on repeating the process it all went well. Apparently it was something to do with the blogger blog being created so long ago that the user ids were of an unexpected format. I still needed to tweak the users as the automatically created usernames were simply long numbers (though the display names were correct), but the developer suggested a work around for this too: creating new users and deleting the old ones, at which point WP asks if I want to assign the orphaned posts to a new author. The only other issue was that having carried out the process twice all media were now in my library twice, but I found another handy WP plug-in to help me delete the unused versions. Another approach would have been to take a system backup before the process and restore to that. Last of all, this Plug-in also supplies a theme which can be uploaded to the old blogger site to automatically direct traffic to your new WordPress site. I've just done that and it works a treat. No fiddling with the domain settings required. The posts redirect to the equivalent on the new site. I haven't migrated pages, so links to those pages will end up on the home page. And I've got a backup of the original theme in the unlikely event that we need to revert. Highly recommended!
જુલાઇ 30, 2020
Really massive help when migrating bigger website from Blogger platform to WP.
જુલાઇ 25, 2020
I'm a developer and have helped three users migrate their old blogs into wordpress with this plugin. My only issue with the plugin is that there is a bug with the Redirects function of the plugin not working and the developer insists they can not duplicate the issue. As of this posting I am pretty sure the current version has a bug with the redirects feature which I have posted a fix to the support forum about. I will update this review accordingly when I get another project requiring the use of this plugin.
જુલાઇ 2, 2020
We migrated a Blog with 150 articles, 1 page, hundreds of photos and around 2200 comments. At first, the parent-child relationship of comments (a comment and the replies to it) was missing. But support by Phil (pipdig) was very quick, friendly and helpful! He solved the problem, which was due to a language issue, our WordPress installation being not English but German. What I like most about this plugin (and what I was missing in other Blogspot-migration-Plugins) is the preparation for Gutenberg blocks! In other plugins I tested, we had this junk-code remains from Blogspot in the articles after converting the text to Gutenberg Blocks. "Blogger Importer Extended" eliminates the junk and therefore saves LOTS AND LOTS of time and nerves. Thanks a lot. The money is well spent on this plugin!
જૂન 16, 2020
Absolutely flawless! Imported more than 1000+ posts from old blog! At one point it loss connection while importing, but the progress was not loss, just re-started it and it went all the way through. Best $15 ever spent!
107 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Blogger Importer Extended” નું 1 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Blogger Importer Extended” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

2.2.2

 • Release date: 24 July 2020.
 • Reduce delay time between import runs to 3 seconds.
 • Bump min PHP version to 7.

2.2.1

 • Release date: 13 June 2020.
 • Fix issue which could cause a blank screen during import.

2.2.0

 • Release date: 13 May 2020.
 • Update 301 redirect logic.

2.1.1

 • Release date: 14 April 2020.
 • New settings page at ‘Settings > Blogger Importer’.
 • New option automatically redirect old links from Blogger.
 • New option to generate a Blogger redirection XML template file.

2.0.0

 • Release date: 20 March 2020.
 • New simplified importing screen.
 • Use new system to avoid chance of going over the Google Blogger API quota limit.
 • Greatly improve efficiency when downloading images to the media library.
 • Imported internal-links are converted to the new site/domain. I.e. links will be changed from old blogspot.com urls to the new site.
 • Automatically set the Featured Image for all imported posts.
 • New options to purchase a license for Pro features.
 • Require PHP 5.6+

1.3.3

 • Update GDPR section in plugin description.

1.3.2

 • Don’t strip span tags.

1.3.1

 • Improvements on formatting conversion

1.2.2

 • Fix for page comments

1.2.1

 • Fix for unexpected timeout

1.2

 • Fix for alert loop
 • Workaround for imprecision in denormalized counters

1.1

 • Fix for posts without slug