કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack દ્વારા WordPress.com

આંકડા, સંબંધિત પોસ્ટ્સ, શોધ એંજીન ઑપ્ટિમાઇઝેશન, સામાજિક વહેંચણી, સુરક્ષા, બેકઅપ્સ, સુરક્ષા અને વધુ માટે આદર્શ…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વૂકૉમેર્સ

વૂકૉમેર્સ is a flexible, open-source eCommerce solution built on WordPress. Sell anything, anywhere and make…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વર્ડપ્રેસ આયાતકાર

વર્ડપ્રેસ નિકાસ ફાઇલમાંથી પોસ્ટ્સ, પાનાંઓ, ટિપ્પણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો, વર્ગો, ટેગ્સ અને વધુ આયાત કરો.


wordpressdotorg 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All in One SEO Pack

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 50,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Rogier Lankhorst, Mark Wolters 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Elementor Page Builder

The most advanced frontend drag & drop page builder. Create high-end, pixel perfect websites at…


Elementor.com 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by MonsterInsights

The best Google Analytics plugin for WordPress. See how visitors find and use your website,…


MonsterInsights 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All-in-One WP Migration

Move, transfer, copy, migrate, and backup a site with 1-click. Quick, easy, and reliable.


ServMask 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

Backup and restoration made easy. Complete backups; manual or scheduled (backup to Dropbox, S3, Google…


UpdraftPlus.Com, DavidAnderson 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by WPForms – Drag & Drop Form Builder for WordPress

The best WordPress contact form plugin. Drag & Drop online form builder that helps you…


WPForms 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google Analytics Dashboard for WP by ExactMetrics (formerly GADWP)

Connects Google Analytics with your WordPress site. Displays stats to help you understand your users…


ExactMetrics 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે