એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર – માત્ર એક પેજ બિલ્ડર કરતાં વધુ

એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર પાસે તે બધું છે: પેજ બિલ્ડરને ખેંચો અને છોડો, પિક્સેલ પરફેક્ટ ડિઝાઇન,…


Elementor.com 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast SEO

Improve your WordPress SEO: Write better content and have a fully optimized WordPress site using…


Team Yoast 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વૂકૉમેર્સ

દિવસમાં ઓનલાઈન સ્ટોર શરૂ કરવા અને તેને વર્ષો સુધી વધવા માટે તમારે જે જોઈએ તે…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Akismet Anti-spam: Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic - Anti-spam Team 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All-in-One WP Migration

Move, transfer, copy, migrate, and backup a site with 1-click. Quick, easy, and reliable.


ServMask 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 22 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple SSL

The easiest way to improve security! Leverage your SSL certificate and protect your website visitors.


Really Simple Plugins 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

LiteSpeed Cache

All-in-one unbeatable acceleration & PageSpeed improvement: caching, image/CSS/JS optimization…


LiteSpeed Technologies 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

જેટપેક – ડબલ્યુપી સિક્યુરિટી, બેકઅપ, સ્પીડ, અને amp; વૃદ્ધિ

Improve your WP security with powerful one-click tools like backup, WAF, and malware scan. Includes…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વર્ડપ્રેસ આયાતકાર

વર્ડપ્રેસ નિકાસ ફાઇલમાંથી પોસ્ટ્સ, પાનાંઓ, ટિપ્પણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો, વર્ગો, ટેગ્સ અને વધુ આયાત કરો.


wordpressdotorg 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Duplicate Page

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


mndpsingh287 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.3.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે