કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The ideal plugin for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection, backups, security,…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વૂકૉમેર્સ

વુ-કોમર્સ એક સશક્ત અને વિસ્તારી શકાય એવું ઇ-કોમર્સ પ્લગીન છે જેના દ્વારા તમે ઓનલાઈન વેચાણ…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વર્ડપ્રેસ આયાતકાર

વર્ડપ્રેસ નિકાસ ફાઇલમાંથી પોસ્ટ્સ, પાનાંઓ, ટિપ્પણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો, વર્ગો, ટેગ્સ અને વધુ આયાત કરો.


wordpressdotorg 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All in One SEO Pack

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 50,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TinyMCE Advanced

Extends and enhances TinyMCE, the visual editor used in both the Classic Editor and the…


Andrew Ozz 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by MonsterInsights

The best Google Analytics plugin for WordPress. See how visitors find and use your website,…


MonsterInsights 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Rogier Lankhorst, Mark Wolters 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે