કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

એકિસમેટ એન્ટી-સ્પામ

Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Jetpack by WordPress.com

The ideal plugin for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection, backups, security,…


Automattic 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વૂકૉમેર્સ

વુ-કોમર્સ એક સશક્ત અને વિસ્તારી શકાય એવું ઇ-કોમર્સ પ્લગીન છે જેના દ્વારા તમે ઓનલાઈન વેચાણ…


Automattic 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

વર્ડપ્રેસ આયાતકાર

વર્ડપ્રેસ નિકાસ ફાઇલમાંથી પોસ્ટ્સ, પાનાંઓ, ટિપ્પણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો, વર્ગો, ટેગ્સ અને વધુ આયાત કરો.


wordpressdotorg 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 4.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All in One SEO Pack

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 50,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the Block Editor (Gutenberg) and the Classic Editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Rogier Lankhorst, Mark Wolters 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by MonsterInsights

The best Google Analytics plugin for WordPress. See how visitors find and use your website,…


MonsterInsights 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

Backup and restoration made easy. Complete backups; manual or scheduled (backup to Dropbox, S3, Google…


UpdraftPlus.Com, DavidAnderson 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

All-in-One WP Migration

Move, transfer, copy, migrate, and backup a site with 1-click. Quick, easy, and reliable.


ServMask 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by WPForms – Drag & Drop Form Builder for WordPress

The best WordPress contact form plugin. Drag & Drop online form builder that helps you…


WPForms 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે