WordPress Contact Forms by Cimatti

વર્ણન

Forms are a must for any website. WordPress Contact Forms is the result of years of experience building and developing business websites of all sorts, focused on simplicity and power it aims at collecting as many first time contacts and leads as possible. It is ideal for both single and multiple language sites, simple blogs or complex WordPress powered Content Management Systems. If your website needs to handle thousands of contacts coming from serveral kinds of forms then our plugin is certainly an excellent choice.

Select the fields you need, configure on-screen messages and email responses, preview, test and easily embed forms in your posts, pages or custom content types using the TinyMCE button.

Create as many forms as you want. Create landing pages, contact pages, invitations, a jobs form with curriculum upload, customer request forms, spare part requests and much more. Use the “Clone” feature to avoid creating new forms from scratch.

Ready to use

WordPress Contact Forms comes with ready-to-use fields like, First Name, Last Name, Address, Province, Country, Telephone, Email, Captcha… and default success messages and email notifications. All you have to do is create a form with a drag and drop, save, go to a post or page and click on the orange “C” icon in the WYSIWYG editor to place a contact form in the content of post or page.

All these features make it easy for first time use but the plugin’s fast learning curve means you will soon want to try out the more advanced features.

Make better forms with WordPress Contact Forms

Don’t leave anything to chance and fine tune the entire form submittal process.

Create your own fields to reuse multiple times starting from 17 available field types like Text field, Text area, Email, Autoreply Email, Checkbox, Checkbox group, Radio buttons, Select, Multiple Select, Hidden Value, File Upload, Captcha, Custom html, Password and more.

Give custom labels to form elements, set up error messages for each field, decide if fields are mandatory or optional.

Use the options in the Preview/Test tab to apply visual styles to your forms. Choose colors, margins, button styles and more.

Online Success Messages

Each form can have its own online success message. That way when a form is completed – for example – you can allow access to a link for a file download, give coupon information, or just use text to make sure that the form was submitted correctly.

Email Notifications

Send email notifications to administrators. WordPress Contact Forms has a token system that can be used to give administrators tracking information such as visitor IP, referrer, date and time form was submitted, and other user properties. For a full list read the Beginners’ Guide

Send an email notification to the visitor as further confirmation that the form was filled in correctly.

All email notifications can be tested in the Preview/Test Tab before being published.

Collect data and export to Excel

All data submitted is stored in your WordPress database and can be filtered, searched and exported to Excel at any time. You can export all data or just the data you need. The Advanced Excel Export option allows you to export to a file with ready-to-use filtering options.

WordPress Contact Forms has a tracking graph in its Dashboard that shows the performance of all or each of your website forms through time.

For developers

WordPress Contact Forms includes API to help developers customize and add their own features. WordPress Filters are used to customize forms during generation, to check and validate submitted form values, to execute custom code using sent data and to add custom tokens for messages.

Read the documentation on our site.

WordPress Contact Forms uses PHP form builder class to generate the forms.

Latest changes

 • Tested compatibility with PHP up to 8.0
 • After submission, the fragment #formSubmitSuccess-formID is added to the URL, so the page is scrolled to the top of the message, and it’s easier to track the submission with tools like Google Analytics
 • Option to track form submissions and field filled in as events on Google Analytics
 • Spanish translation by Maria Ramos of WebHostingHub
 • reCAPTCHA v2 (you have to enter your site keys)
 • Color picker field
 • Fieldsets
 • Submissions trash and restore
 • Password fields now saves the hash of the password using wp_hash_password

Read the full changelog

Further Reading

For more info, check out the following articles:

સ્ક્રીનશોટ

 • Dashboard. Filter to show statisics from all forms or from individual forms.
 • Create forms easily with drag and drop.
 • Messages tab. Set up online success messages and email messages.
 • Preview tab. and test forms.
 • Choose styling options in Settings Page or in Preview tab.
 • Create your own fields for use in all forms.
 • List and manage forms. Edit, clone, see form submissions report, put in trash, copy shortcode or php code
 • Use screen options to show only the fields you need. Filter or search, then export.
 • Settings Page. Set up default options for all forms to avoid repetition.

સ્થાપન

 1. Upload /contact-forms/ directory to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Create one or more forms using the drag and drop interface.
 4. Edit posts (or pages or custom types) and add the desired form using the “C” button in the visual editor (or using the shortcode.

એફએક્યુ (FAQ)

You’ll find the FAQ on our website.

સમીક્ષાઓ

જાન્યુઆરી 21, 2022
Very easy to use, fast and good support. Best what I have found.
માર્ચ 28, 2017 1 reply
Been using this plugin for years as it is so easy to use and really flexible. Latest release has broken the plugin and now won't display any forms. very disappointed.
સપ્ટેમ્બર 3, 2016
Does everything I needed, and then some. The only improvement I could really go for is the ability to use the timezone that is set in WordPress to record dates and times of submissions. I was able to edit the plugin for my needs, at least until the plugin receives an update. Excellent work otherwise and well worth the 5 star rating.
ડિસેમ્બર 21, 2016
Really nice Form-Plugin! The option to create and customize messages and "thank you"-sites is great. Responsive and multilingual. I use this Plugin in this website: kletterurlaub-spanien.de
સપ્ટેમ્બર 3, 2016
There are a lot of similar plugins if you need forms for your Wordpress. This one is my favorite. It doesn't bother you with ugly pre-installed layouts, but offers a lot of options to configure just the form you need. The customizable notifications leave no wish unfulfilled. Well thought out. Thank you for the good work!
16 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

ચેન્જલૉગ

1.5.7

 • tested compatibility for wordpress 6.2.0

1.5.6

 • Fixed CSRF vulnerability

1.5.5

 • Fixed XSS vulnerability
 • Fixed XSS vulnerability

1.5.4

 • Graphical changes to default messages
 • Fixed some minor bugs

1.5.3

 • Removed unused code
 • Fixed some minor issues

1.5.2

 • Fixed critical error when trying to access the dashboard

1.5.1

 • Renewed UI
 • Fixing some minor bugs

1.4.14

 • Lazy load reCAPTCHA

1.4.13

 • added html attributes to improve SEO

1.4.12

 • Tested compatibility with PHP up to 8.0 and WordPress up to 5.8.1
 • reCAPTCHA loaded from recaptcha.net trying to improve accessibility from countries banning google.com domain
 • Fixed minor XSS vulnerability reported on wpscan.com by Felipe Restrepo Rodriguez and Sebastian Cruz Cardona. Form title was not sanitized in every place it was used in the admin interface, however this is mitigated by the fact that only admin users with manage_options capability can edit it.

1.4.11

 • avoid “headers already sent” warnings during WordPress cron

1.4.10

 • Tested compatibility with PHP up to 7.4
 • After submission, the fragment #formSubmitSuccess-formID is added to the URL, so the page is scrolled to the top of the message, and it’s easier to track the submission with tools like Google Analytics
 • fragments #formSubmitInvalid-formID and #formSubmitError-formID are added in case of invalid submission or error
 • improved loading of reCAPTCHA
 • removed unused resources from PFBC library
 • colorPicker styles and javascripts now loads only if it’s used
 • other small bugfixes

1.4.9

 • improved compatibility with Google Tag Manager to track field filled in and form submission

1.4.8

 • fixed compatibility issues with php 7.2
 • option to track field filled in and form submission as events on Google Analytics
 • workaround to open/download attachments in submissions exported and opened with Microsoft Excel

1.4.7

 • fixed compatibility issue with WordPress 4.8 that made show/hide buttons for field settings in the form editor invisible
 • fixed compatibility issues with php 7.0 and 7.1
 • fixed strict standards errors

1.4.6

 • restored compatibility with PHP < 5.3
 • fixed some strict standards errors

1.4.5

 • Scaled reCAPTCHA 2 area for devices with less than 400px screen width
 • More informations about senders and receivers of the form emails in the forms list page

1.4.4

 • Changed text domain of translatable strings to match the plugin slug
 • Bulk action to delete permanently trashed submissions

1.4.3

 • Fixed table index length issue that prevented saving submission values of new user of Contact Forms with recent WordPress versions
 • Added internationalization info

1.4.2

 • Fixed table definition error that prevented saving submission of new users of Contact Forms 1.4.0

1.4.1

 • Fixed undefined variable in accua-form-api.php on line 29

1.4.0

 • Filter and export by year and month
 • Added actions accua_forms_field_added, accua_forms_field_updated and accua_forms_field_deleted

1.3.9

 • better support for reCAPTCHA allowing to enter site keys and use version 2
 • fixed visualization bug of reCAPTCHA 1 with new WordPress themes
 • fixed bug that prevented editing fields on the page after a form submission

1.3.8

 • fixed incompatibility with WordPress 4.4 that prevented submissions export

1.3.7

 • fixed incompatibility with WordPress 4.4 that caused a PHP error in every page that includes a form
 • new token for select, checkbox and radio labels
 • changed database table to allow referrers and urls longer than 255 characters

1.3.6

 • Replaced deprecated user level ’10’ with capability ‘manage_options’

1.3.5

 • fixed incompatibility of form editor with WordPress 4.3 and Chrome
 • adding rules to robots.txt to allow /wp-admin/js/ and /wp-admin/css/ for styles and scripts included from that folders

1.3.4

 • Password fields now saves the hash value of the password using wp_hash_password
 • Field to set the emails “From:” name
 • fixed CAPTCHA field incompatibility with CloudFlare RocketLoader and possibly other JavaScript optimizer
 • fixed glitch in the “Form fields” area on the “Edit form” page with latest versions of WordPress

1.3.3

 • improved checkboxes, select and radio definition to allow pre-selected options
 • fixed PHP 5.5 incompatibility issue. Now the plugin works with PHP from version 5.2 to 5.5
 • fixed default value for email, colorpicker and password fields
 • allowed removal of elements by a filter after the form generation

1.3.2

 • fixed visualization of color picker field
 • workaround to have multiple forms with recaptcha on the same page

1.3.1

 • fixed validation of required fields with multiple values
 • show recipient of admin email in form list
 • changes in submissions list generation and export to allow usage by other plugins

1.3

 • Spanish translation by Maria Ramos of WebHostingHub
 • Color picker field
 • Possibility to insert raw tokens in html messages
 • Disabled HTML5 validation of email fields, using JavaScript validation

1.2.1

 • Fixed installation and upgrade process issues introduced in 1.2
 • Users who installed 1.2 as their first version reported that submissions where not saved. Upgrading to this version will fix this issue

1.2

 • Fieldsets
 • Submissions trash and restore
 • Fixed counting of active and deleted forms
 • Fixed submission bug in Internet Explorer 8 and previous versions

1.1

 • Added interface to set basic form styles (borders, colors, padding)
 • Fixed captcha validation
 • Added submission graph by form
 • Screenshots removed from the package
 • Other minor fixes