File Manager Pro – Filester

વર્ણન

Filester is a WP File Manager Pro plugin but you can download and use it completely for free. It comes with all the premium features of other WordPress advanced file manager plugins out there.

Filester helps you manage WordPress configuration files, while FileBird allows you to manage/upload/download media library folders.

With Filester – File Manager Pro, you can copy, paste, create an archive, download, upload, edit, delete, preview, duplicate, and get info of the WordPress configuration and directory files without FTP access.

This file manager plugin is dedicated to boosting your productivity in managing WordPress. All necessary file operations are fully provided and tested on a variety of servers and browsers.

Another thing you will appreciate about it is the clean and compact UI/UX, which makes editing and transferring directory files and folders extra fast.

Did you know?
More than 700,000 WordPress websites were attacked during September 2020.
Malicious bots are looking to exploit vulnerable versions of WP file manager plugins.
Fortunately, Filester comes with this vulnerability fixed!
Filester poses no risk to you, so rest assured! 🤗

⚡️ FEATURES

 • Drag & drop interface: Easily move and arrange files
 • Smart context menu: Right-click on any files to make operations
 • Manage files and folders: Copy, move, upload, create folder/file, rename, duplicate, etc.
 • Built-in advanced code editor: Integrated development environment ACE Editor, CodeMirror, CKEditor, TinyMCE, and others
 • Flexible configuration: Access rights, uploadable file types/extensions, maximum file size limit, and more
 • Create/extract archives: .zip, .rar, .xz, .tar, .gzip
 • Great UI/UX design: Clean, high-quality & productivity-driven
 • User authority settings: File extensions to be locked, file visibility, root path access, .htaccess file
 • Edit media files: Using Photopea & TUI Image Editor
 • Multiple languages supported: English, German, Spanish, Italian, French, Japanese, etc.
 • RTL supported: Hebrew, Arabic, Persian, Kurdish, etc.

🙌 OTHER FEATURES

 • Local file system
 • Simple client-server API based on JSON
 • List and icon view
 • Multi-root support
 • Hidden files/folders options
 • Set hidden files for other users
 • Root path for each user role
 • Easy to navigate
 • 6 themes for your preferred interface

🔑 HOW IT WORKS

Filester plugin helps you easily manage WordPress files so that you don’t have to access directories via FTP or cPanel.

This plugin creates a new menu File Manager in your WordPress dashboard. From then on, you can view all server files, configuration, and media files on your current WordPress website.

You can edit, copy, upload/download files/folders to your server from File Manager section. This toolbar is similar to the settings in an FTP client. It allows you to preview, edit, upload, download, duplicate and delete files or folders.

With Filester, it’s easy to modify the auto-update mechanism with each new version of WordPress. You can quickly search for specific text or code within your WordPress files and replace it efficiently.

With built-in code editors, you can edit code files with syntax highlighting and code completion features for themes, plugins, and custom code snippets. It takes one click to download a plugin’s ZIP file to your local storage. It helps track changes made to files and revert to previous versions if needed.

All webmasters can also download WordPress media library using Filester download options as well.

🎏 COMPATIBILITY

Filester works seamlessly with all major WordPress themes, page builders, and website builders.

💙 Like Filester? Share your experience and empower other users to manage WordPress like a pro.

👉 Check out NinjaTeam WordPress tutorials.

CREDIT

Big thanks to elFinder – open-source file manager for web.

સ્ક્રીનશોટ

 • File manager UI theme
 • Filester general settings
 • Filester user role restriction settings
 • Top free file manager plugins comparison chart

સ્થાપન

Manual installation is easy and takes less than one minute.

 1. Download the plugin from wordpress.org, unpack it and upload the [Filester] folder to your wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins‘ menu in WordPress.
 3. Go to your main WordPress menu > File Manager to use.

You’re done. Enjoy.

એફએક્યુ (FAQ)

Is it compatible with WordPress 6?

Definitely yes! We’re always up-to-date to give you the best experience in using our plugin.

Do all folders work the same way as they do in FTP client?

Yes. You can click on any folder / file to preview or edit its content. The file will be opened in a pop-up, so you can make changes and save it.

Is Filester free?

Yes, Filester is totally free and full-fledged with premium features. You won’t be asked to upgrade to any pro versions. We make it free because we think every WordPress user deserves file manager resources.

How can I get support if I encounter issues with Filester?

You can create a new topic, and we’ll come back shortly for a quick fix.
Otherwise, feel free to reach us at Ninja Team Support Center.

સમીક્ષાઓ

મે 5, 2024
Thank you so much! This is my workhorse The CSS could be better, to see the full filename, instead of cutting off with overflow.Also, an outline on an element should be the ‘outline’ CSS property, or a border that is always present, just goes from transparent to colored. A border that is added only on hover makes elements jump around. Nothing is perfect. But the plugin is still wonderful!
એપ્રિલ 3, 2024
I use FilesterPRO often as a handy way of managing my files while I’m in the backend. I use the WinSCP FTP client when I need to access my website files if I’m not logged in to my website.
જાન્યુઆરી 2, 2024 2 replies
The plugin folder spontaneously swelled to 4,96GB. I also encountered a site problem – the RAM resources have been exhausted. Hoster complains. The site lies.
ડિસેમ્બર 27, 2023
This plugin has saved me from paying for CPanel. Thanks.
ડિસેમ્બર 16, 2023
This my go-to for quickly adding video to my website without the use of any third party platforms.
122 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“File Manager Pro – Filester” નું 7 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“File Manager Pro – Filester” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.8.2

Dec 18, 2023 – Version 1.8.2
– Updated: Elfinder library version 2.1.62

1.8.1

Sep 12, 2023 – Version 1.8.1
– Fixed: Security for multisite

1.8

Sep 8, 2023 – Version 1.8
– Fixed: Security issue

1.7.6

Jun 27, 2022 – Version 1.7.6
– Added: Recommend plugins

1.7.5

Jun 20, 2022 – Version 1.7.5
– Added: Recommend plugins

1.7.4

Dec 02, 2021 – Version 1.7.4
– Fixed: conflict with plugin Nested Pages

1.7.3

Jul 08, 2021 – Version 1.7.3
– Fixed: User Role Restrictions
– Fixed: Image notification

1.7.2

Mar 25, 2021 – Version 1.7.2
– Fixed: Small bug – Sorry you guys about that. And thanks for reporting.

1.7.1

Mar 25, 2021 – Version 1.7.1
– Fixed: Small bug

1.7

Mar 25, 2021 – Version 1.7
– Improved: UI
– Fixed: Small bug

1.6

Mar 15, 2021 – Version 1.6.1
– Fixed: Small bug

1.6

Feb 3, 2021 – Version 1.6
– Added: Mime type logic for user roles
– Added: URL field
– Fixed: Images and pdf preview
– Fixed: Some small bugs

1.5.2

Jan 11, 2021 – Version 1.5.2
– Added: Add mime type for upload .xlsb and .xlsm files
– Fixed: Work with WP old version
– Fixed: Upload CSV file

1.5.1

Dec 17, 2020 – Version 1.5.1
– Updated: jQuery UI latest version

1.5

Dec 10, 2020 – Version 1.5
* Updated: ElFinder latest version
* Improved: Compatible with WordPress 5.6

1.4.1

Aug 7, 2020 – Version 1.4.1
* Fixed: Can not display in menu WordPress multisite
* Fixed: Windows 10 theme not working in Linux server

1.4

Jul 2, 2020 – Version 1.4
* Improved: Double click to open or preview file
* Fixed: Some small bugs

1.3

Jun 24, 2020 – Version 1.3
* Improved: Style for icon
* Fixed: Select languages
* Fixed: Private CSS/JS
* Fixed: Some small bugs

1.2

Jun 16, 2020 – Version 1.2
* Fixed: Trash issue
* Fixed: Some small bugs

1.1

May 29, 2020 – Version 1.1
* Fixed: Some small bugs
* Improved: UI

1.0

May 8, 2020 – Version 1.0
* Version 1.0 Initial Release