Gallery Custom Links

વર્ણન

Gallery Custom Links allows you to link images from galleries to a specified URL. Tested with WordPress Gallery, Gutenberg, the Meow Gallery and others. The official page is here: Gallery Custom Links.

Usage

Two fields are added to your images, in your Media Library: Link URL and Link Target. If, at least, the Link URL is set up, this image will link to that URL every time it is used within a gallery. Lightbox will be automatically disabled for those images.

Compatibility

It currently works with the native WP Gallery, the Gutenberg Gallery, and the Meow Gallery. It should actually work with any gallery plugin using the ‘gallery’ class and Responsive Images (src-set). Let me know if you would like more galleries to be supported, it should be easy.

Filters

You can optimize (run the plugin only on the pages where you need it) and support more galleries (through CSS classes) easily by using filters. To know more about this, visit the official page, here: Gallery Custom Links.

Thanks

The motivation to build this plugin came from my users who had issues trying to use WP Gallery Custom Links. I realized that this plugin was working extremely well with the standard gallery, but would require too much rewriting for Gutenberg and other galleries, hence the creation of this plugin. I hope it will help.

Languages: English.

સ્ક્રીનશોટ

 • The fields.

સ્થાપન

 1. Upload gallery-custom-links to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

સમીક્ષાઓ

ઓક્ટોબર 9, 2021
This plugin was a really convenient way for me to use pictures as links to other stuff!
ઓક્ટોબર 2, 2021
This is a really useful plugin--easy to use, and helps me to extend the accessibility and flexibility of my galleries. Helps to upload pdf files consistently, which is important because we have a large archive of material to catalogue this way. Works out of the box, just as promised, and we've had no problems even through successive site updates. Thank you for this lovely and useful plugin!
સપ્ટેમ્બર 23, 2021
I really enjoy being able to add specific links to photos, and this plugin does that perfectly for me. I've used this plugin for a long time and I've never had an issue. It just works!
સપ્ટેમ્બર 16, 2021
It lets me link each image in a nice gallery of photos on my "about" blog page to the blog post it comes from, something that seems simple but doesn't come with the theme. I realized I needed to create duplicate photos for the gallery, because when I used the actual photos from the blog pages it caused a major conflict. Now, probably everybody out there understands this would happen, but I'm a newbie to galleries and the latest wordpress stuff, and this wasn't immediately apparent. But it works great.
સપ્ટેમ્બર 5, 2021
This plugin makes it possible to link an image in a (meow) gallery to a page. The image could therefore link to a page with a description or background of the image.
151 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Gallery Custom Links” નું 2 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Gallery Custom Links” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

2.0.5 (2021-08-31)

 • Update: Enhanced security and updated common librairies.
 • Info: If you like the plugin, your reviews are welcome here. Thank you 🙂

2.0.4 (2021-07-05)

 • Update: Refresh the UI libraries and common librairies to ensure compatibility with other plugins.

2.0.3 (2021-03-01)

 • Update: New Meow Common (which is needed for compatibility with other plugins).

2.0.2

 • Fix: Autoload was missing.

2.0.1

 • Fix: There were a few issues in this new version.
 • Update: New modernized admin.

1.2.7

 • Add: Remove warnings for PHP 7.4.
 • Update: New versions of DiDom and the Simple HTML DOM Parser.

1.2.6

 • Add: Because we love the W3C, the title has been added to the link.

1.2.5

 • Fix: Avoid errors in the admin.
 • Fix: Add another way to resolve the image ID if none found (https://wordpress.org/support/topic/issue-with-page-links-on-images/), let’s see how it goes.

1.2.3

 • Add: Label for CTA buttons.
 • Fix: Moved the position of the CTA buttons in the DOM.

1.2.2

 • Add: CTA Buttons for Meow Gallery, Native Galleries and Gutenberg Galleries.
 • Add: Filter to… filter which images are actually managed by the plugin 🙂
 • Fix: Hopefully, the Reusable Blocks aren’t broken anymore in the editor (I couldn’t replicate the bug on this new version).

1.2.0

 • Add: This was asked to me a lot, so I have adding the settings in order to change the parameters of the plugin easily. It will be much easier to make it faster now.

1.1.5

 • Fix: Simpler and probably better REST detection.

1.1.4

 • Fix: Attempt to fix the way autoload is working.

1.1.3

 • Fix: Avoid analyzing the html content if the parser returned a boolean or an empty string.

1.1.2

 • Add: Rel can now be set to nofollow.

1.1.1

 • Update: Defaults set to Output Buffering + HtmlDomParser. Those settings work for most.

1.1.0

 • Update: Using HtmlDomParser fully (which should avoid broken HTML). It is possible to override the plugin hidden options to switch to different mode, but I am trying to find a mode that works for 99% of the users first.

1.0.9

 • Update: Avoid interfering at all with all Ajax/Rest requests.
 • Info: Sorry for the last bunch of updates, some way of modifying HTML works for some, and not for others, and I am still trying to find a solution which works for everyone.

1.0.8

 • Update: Back to OB, maybe there should be an option for that.
 • Update: Get all the images of the page/post content instead of within specific containers previously.

1.0.7

 • Update: Not using OB anymore; going through the content filter (this behavior can be changed internally), better and faster this way.
 • Fix: Avoid issues with static variables which are not registered on older PHP versions.

1.0.6

 • Fix: Now works with the most tenacious lightboxes.
 • Update: The way the HTML was modified to make sure it is compliant.

1.0.5

 • Add: Filter to let the user enables/disables the plugin depending on conditions. Check the official page to know more about this: Gallery Custom Links.

1.0.4

 • Fix: Support images embedded in a few layer of tags before the link tag.
 • Add: Added a class on the a-tag, for the ones who would like to add some styling to linked images. The Meow Lightbox is already handling this, by avoiding showing a zoom cursor when hovering images.
 • Add: Compatibility with extra galleries is made through a filter (which anybody can use) and the file mgcl_extra.php.
 • Info: If you like the plugin, your reviews are welcome here 🙂 Thank you!

1.0.2

 • Fix: Now works with thumbnails in src.
 • Update: Optimization (does not regenerate pages which aren’t impacted by changes).
 • Update: DiDom from 1.13 to 1.14.1.

1.0.0

 • Update: If the ID of the Media is not found in the HTML, it will resolve it through the DB from the filename.

0.0.1

 • First release.