Greek Multi Tool – Fix peralinks, accents, auto create menus and more

વર્ણન

Introducing the Greek Multi Tool, the ultimate WordPress plugin designed to enhance your Greek language websites effortlessly. Say goodbye to those pesky, cryptic characters in your post and page permalinks – our plugin has got you covered!

Whether you’re grappling with those perplexing characters in your permalinks or seeking to polish your content by removing uppercase accents, our plugin has got you covered. Plus, it doesn’t stop there – we’ve also streamlined the process of automatically building menus, saving you even more time and effort!

And the best part? Our plugin boasts a straightforward structure and is incredibly lightweight, guaranteeing it won’t slow down your site’s performance. Get ready to transform your Greek language website with the Greek Multi Tool – the smart and efficient choice for WordPress users!

Features

 1. Effortless Greek to Greeklish Conversion
  Tired of struggling with Greek characters in your permalinks? Activate our Greeklish Permalink Converter, and watch those complicated URLs magically transform into user-friendly Latin characters.

 2. Uppercase Accent Removal
  We’ve smoothed out the edges by removing uppercase accents from CSS-transformed characters, ensuring your content looks polished and professional.

 3. One-Click URL Conversion
  Need to update URLs for older posts, pages, products, and terms? With a simple click, our plugin effortlessly converts them all, saving you valuable time and effort.

 4. Greek Diphthongs Made Simple
  Our Greek Diphthongs feature is split into two categories: simple and advanced. Both provide clean, user-friendly options that effortlessly elevate your website.

 5. Customize Diphthong Conversion
  You’re in control – choose how you want diphthongs to be converted, tailoring the experience to your preferences.

 6. Retroactively Convert Old Permalinks
  Don’t worry about your existing content – our plugin can retroactively convert old permalinks from preexisting posts and pages.

 7. Streamlined Slug Management
  Remove those pesky one- and two-letter words from your slugs, ensuring they’re concise and impactful.

 8. Seamless 301 Redirects
  Our plugin takes care of 301 redirects for converted permalinks automatically, preserving your SEO and ensuring a smooth transition.

 9. Effortless Category Menus
  Automatically generate menus following the hierarchy of your WordPress Post and WooCommerce Product categories. It’s never been easier to organize your content.

Compatibility

The Greek Multi Tool plugin is compatible with many other plugins and themes.
It will not cause any conflicts or errors.

Translations

The Greek Multi Tool is localized/ translatable by default, we added translation to the following languages:
English – default, Greek

If your language is not in this list and you want us to include it in the plugin, you can send us on our contact page the translation files (po/mo) and we will add them to the plugin files.

સ્ક્રીનશોટ

 • Plugin's Settings Page
 • Greeklish Permalink Switch
 • Remove Uppercase Accents Switch
 • Greek Diphthongs Options
 • Convert Old Permalinks
 • Remove One/Two Letter Words

સ્થાપન

INSTALL GREEK MULTI TOOL FROM WITHIN WORDPRESS

Visit the plugins page within your dashboard and select ‘Add New’;
Search for ‘Greek Multi Tool’;
Activate Greek Multi Tool from your Plugins page;
Go to ‘after activation’ below.

INSTALL GREEK MULTI TOOL MANUALLY

Upload the ‘greek-multi-tool’ folder to the /wp-content/plugins/ directory;
Activate the Greek Multi Tool plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress;
Go to ‘after activation’ below.

AFTER ACTIVATION

The plugin works out of the box. This means that you do not have to go through any settings or any activation process.
But in case you want to disable some of the plugin features you can do so from Greek Multi Tool (Located on left sidebar), to setup your desired functionalities of the plugin.

એફએક્યુ (FAQ)

How do I install it?

You just follow the typical WordPress installation process. For more information please read the Installation Tab

Is this plugin free?

Yes! This plugin is completely free.

Does this plugin work with WooCommerce?

Yes, it does. This plugin works with permalink url’s and accented characters on product pages.

How do I convert the old permalinks?

Converting permalinks from posts that pre existed the plugin’s installation is as simple as a click of a button, simply navigate to Dashboard > Greek Multi Tool (Located on left sidebar) > Convert Old Permalinks. Then use the “CONVERT” button to initialize the permalinks conversion.

How do I contribute to Greek Multi Tool?

You can send us your ideas about new features that we could implement in future updates.
If you have found any bug please contact us through our contact page

What version of PHP do I need?

Sites must be built on PHP 7.4 or greater, but Greek Multi Tool always supports the latest version of PHP.

What does the One/Two Letter Word Remove function do?

The One/Two Letter Word Remove functionality works on WordPress post/page slug creation where it will remove words according to your selected options.

How do redirects work?

Converting an old permalink with the Convert Old Permalinks function located at SETTINGS > Greek Multi Tool (Located on left sidebar) > “Convert Old Permalinks” TAB. The plugin automatically creates all the required changes and fields inside of WordPress database to achieve the redirection.

સમીક્ષાઓ

નવેમ્બર 4, 2023 1 reply
Εξαιρετικό Plugin! Πάντα updated και δουλεύει out of the box! Συνεχίστε την φανταστική δουλειά παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ!
જૂન 24, 2022
Finally i find the solution for my future project in Greek language! Guys when your website is not using Latin alphabet, it always complicated! This plugin works great with my test wp project, so i will definitely use it on my prod. Hope that developer will update it to all upcoming wp versions. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τη δουλειά σας! Ελπίζω να προχωρήσετε ....
જૂન 20, 2022 1 reply
Ακριβώς αυτό που έλλειπε απο τα εργαλεία.Πολύ χρήσιμο και εύχρηστο.
જૂન 20, 2022 1 reply
Ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους χρησιμοποιούν το WordPress για να φτιάχνουν σελίδες στα Ελληνικά. Με αυτό το plugin λύνονται δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι χρησιμοποιούμε την Ελληνική γλώσσα στις ιστοσελίδες μας: Από την μία διορθώνεται το πρόβλημα με τους συνδέσμους. Πλέον οι σύνδεσμοι είναι με λατινικούς χαρακτήρες ανεξάρτητα σε ποια γλώσσα είναι ο τίτλος του άρθρου ή της σελίδας. Και επίσης αφαιρούνται οι τόνοι από τα κεφαλαία.
જૂન 8, 2022 1 reply
κάνει ακριβώς αυτο που λέει στην περιγραφη.
6 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Greek Multi Tool – Fix peralinks, accents, auto create menus and more” નું 1 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Greek Multi Tool – Fix peralinks, accents, auto create menus and more” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.0.0

 • Plugin released.

1.0.1

 • Banner Updates
 • Add the installation information

1.0.2

 • Settings page redesign

1.0.3

 • Minor fixes on the settings page

1.0.4

 • Add the ability to choose how to save the diphthongs

1.0.5

 • Minor bug fixes and security updates

1.1.0

 • Added new functionality. Update old permalinks from posts that existed before the plugin was installed

1.1.1

 • Minor translation fixes

1.2.0

 • Added new functionality, You can now select to remove One or Two letter words from the posts permalinks

1.2.1

 • Minor bug fixes

1.2.2

 • Minor bug fixes

1.2.3

 • Minor bug fixes

1.2.4

 • Minor bug fixes

1.3.0

 • Added new functionality, You can now exclude stop words from permalinks.
 • We now support only WordPress version that are higher than 5.4!

2.0.0

 • Core re-structure
 • Added 301 Redirections for Old Converted Permalinks
 • Improved performance when updating newly created posts

2.0.1

 • Minor bug fixes

2.1.0

 • Re-structured plugin’s php to fully Object-Oriented
 • Style changes on admin settings page of plugin
 • Revamped Utilities such as plugin screenshots, css/js files, etc…

2.1.1

 • Load Bootstrap css only on plugin settings page
 • Add link to settings page from the plugins list

2.1.2

 • Fixed the issue with the convertion of old URLs.
 • If you are facing any error 404 with mass converted old URLs, please visit the Admin > Greek Multi Tool > Convert Old Permalinks and hit the Convert Button.

2.1.3

 • Fixed bug where on plugin first time activation the global translator was deactivated.

2.1.4

 • Fix compatibility with WP 6.1.1

2.1.5

 • Fixed bug where 301 redirect url would construct incorrectly incase the post title included a non alphanumeric ( A-Z or 0-9 ) character.

2.1.6

 • Added new list for existing 301 redirections made by the plugin where you can edit/delete them.
 • Fixed where sometimes the plugin wouldn’t automatically turn text transliteration on upon activation.
 • Fixed Options on plugins deletion where they would not get deleted from the database.
 • Fixed an error occuring when a permalink exceeded a length of more than 500 characters.
 • Fixed a visual error on mobile view which made the Admin Tool Bar on the top of the page to drop 20px lower.
 • Fixed the way the plugin loads both CSS/JS and restricted it to the settings page, avoiding further conflicts in the Admin Area.

2.2.0

 • Minor Security updates.
 • Speed Optimization Fixes.
 • Global 301 Redirect Error on database record fixed.

2.3.0

 • Added Automated Menu Creation for Posts and Woocommerce Products categories with correct hierarchy positions.
 • Fixed Translation Issues with .mo and .po files.
 • Fixed PHP Warning: Undefined array key “HTTP_HOST” in…

2.3.1

 • Fixed bug where on New Posts/Pages it wouldn’t Translate the Slugs for Gutenberg/Elementor page editors
 • Fixed bug of 404 error page for old translated posts/pages when permalink was filled with html entities
 • Minor security update for direct database access requests