Jetpack VideoPress

વર્ણન

AD-FREE, CUSTOMIZABLE VIDEO PLAYER FOR WORDPRESS

With an immersive design, VideoPress is ideal for videographers, creators, filmmakers, educators, and bloggers seeking to upload high-quality videos with ease.

Built for WordPress

Take advantage of full integration with the best video hosting plugin created specifically for WordPress. Bring your ideas to the screen and save time by managing your videos in the same interface as your website. You can drag and drop videos directly into WordPress, and manage them in the media library.

Ad-free videos offer a better experience

Tired of video companies sending your customers to their app to view videos? Or worse, showing inappropriate ads to your site visitors? Our customizable video player for WordPress keeps people on your site so the spotlight is all yours. With VideoPress, you can avoid intrusive ads or imposing player branding.

High-quality, lightning-fast video hosting

Take the complexity out of self-hosting videos. VideoPress offers fully-hosted videos and a CDN to ensure instant video speed for your audience around the globe. With our powerful and reliable hosting infrastructure, you can provide your audience with fast-motion videos with 60 FPS and full 4K resolution.

A complete video experience from the WordPress Editor

With the Jetpack VideoPress Block, adding videos to your content has never been easier. This powerful tool lets you effortlessly insert videos straight from the WordPress Editor and comes packed with advanced features like subtitles, captions, chapters, private videos, and poster images.

 • Adaptive Streaming – Videos play back faster by automatically adjusting video quality based on bandwidth and display size. The viewer can still choose the quality they’d like in the menu.
 • Reliable Global Hosting and Video CDN – Built on WordPress.com’s world-class cloud infrastructure, your videos are stored in multiple servers across the globe to ensure quick delivery no matter where your audience is.
 • Subtitles, Captions, and Chapters – Simply upload your text tracks via the VideoPress block and they will be available on the video as soon as you publish.
 • Progress Bar Color Match – The VideoPress seekbar now adapts its color to match the scenes in your videos. This makes your content really pop.
 • Optimized for mobile – Switch between mobile and desktop without missing a beat.
 • Picture-in-picture – Pop out the video from the web browser for easier viewing.
 • Unlimited Logins – Work with a team? We don’t charge per seat, so everyone that works on your site can have their own login.
 • High-Resolution Videos Up to 4K – Watch crisp images on any display and screen size. We’ve added video display for 1440p, 60 FPS, and full 4K resolution.
 • Ad-free video – Keep the spotlight on your content, not on ads you can’t control.

Your one-stop solution for video management

The VideoPress Dashboard is a centralized space to upload and manage your video library. Filter your library by rating or privacy setting, view your library in multiple ways, and upload local videos to your Jetpack cloud library.

WITH 💚 BY JETPACK

સ્ક્રીનશોટ

 • Add and manage your videos from your VideoPress library.
 • Browse through your videos and edit their details.
 • Upload your local videos to VideoPress.
 • Edit your video details, cover image, and privacy from your VideoPress library.

Blocks

This plugin provides 1 block.

 • VideoPress Embed a video from your media library or upload a new one with VideoPress.

સ્થાપન

Installation

 1. To begin, click on the Plugins link in the left hand sidebar, then click Add New.
 2. Search for VideoPress. The latest version will be in the search results. Click the Install Now button.
 3. Next, click the Activate button. After activating, you will be prompted to set up VideoPress.

એફએક્યુ (FAQ)

Is Jetpack VideoPress free?

Jetpack VideoPress is free to try. You get free video hosting for WordPress for one video with a file size of up to 1 GB.

To get unlimited videos with a total storage of up to 1 TB, upgrade to the paid plan.

Is Jetpack VideoPress included in a Jetpack plan?

Jetpack’s video player for WordPress is included in the Jetpack Complete plan. It is not currently included in any other plan.

Is there a storage limit?

The free plan has a limit of 1 video and 1 GB.

The paid plan has a storage limit of 1 TB.

Is there a file size limit?

The file size limit is 5 GB. However, on slower networks, there is a chance the network will time out before being able to upload larger videos to a WordPress site.

સમીક્ષાઓ

જૂન 25, 2024 1 reply
Doesn’t work as advertised although it’s a good concept. I rating it low for multiple reasons: Overall, it’s buggy. Control list didn’t display as advertised. On google chrome, no controls were displayed. It wouldn’t allow me use either cover page or video block Deactivate button in the module didn’t work, so it’s hard to remove Lack of JetPack support in general probably because of all the bugs they’re dealing with. I’m sure with all the support, it’ll be a future great product. But for now, I’m staying away from it.
ડિસેમ્બર 3, 2023 1 reply
So glad I found this plugin, it does exactly what I need it to do. Also, the help I received from Customer Support in setting it up the way I needed was beyond brilliant. They were polite, patient, and tested every step of the way with me. Thank you!
જૂન 15, 2023 2 replies
I paid for the annual fee for one site and now every time I go to the jetpack website I am confront with an “upgrade” button that goes straight to preformatted version of the bill I already paid for the service, and wants me to pay again. The cc information is already filled in, and they are ready to double bill you if you make one mistake on the UI. Also, there does not seem to be any way to tag and organize the videos, at least given that I can barely get beyond being double billed if I try to login to their site, I could not find any way to manage my videos. The plugin does not allow any sorting or tagging. Also, does not support webm format. Given that there are many video hosting services out there, this is a complete waste of time and money.
જૂન 7, 2023 1 reply
Video Press is the best one I have used by far for my WordPress site. Exceptional customer service too, if you need help. Highly recommend!
9 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Jetpack VideoPress” નું 23 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Jetpack VideoPress” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.8 – 2024-05-22

Added

 • Trigger a red bubble notification when a bad plugin install is detected.

Changed

 • Updated WordPRess tested version to 6.5.
 • Updated minimum WordPress version requirement to WordPress 6.4.
 • Switched to wp_admin_notice function to display notices.
 • Updated to show installation errors only on the plugins page.