Kama SpamBlock

વર્ણન

Effectively prevent automatic spam when a spam comment is posted with Kama Spamblock, a plugin that operates discreetly and remains completely invisible to users—no captcha codes required. The plugin not only blocks spam comments but also conducts thorough checks on pings and trackbacks to ensure the authenticity of backlinks.

Even if you are using an external comment system like Disqus, installing Kama Spamblock remains valuable. This is because autospam can be posted directly to the ‘wp-comments-post.php’ file, and the plugin serves as a robust defense against such comments.

સ્ક્રીનશોટ

 • Plugin settings on standart WordPress Settings > Discussion page.

 • Spam alert, when spam comment detected or if user have javascript disabled in his browser. This alert allows send comment once again, when it was blocked in any nonstandard cases.

એફએક્યુ (FAQ)

When posting a comment on the site, I received a message, ‘Antispam blocked your comment!’. Is this a normal function of the plugin?

No! The plugin is invisible to users. You should navigate to the ‘Discussion’ settings page in WordPress. At the bottom, you’ll find ‘Kama Spamblock settings.’ Set the correct ID attribute for the comment form submit button there. You can obtain this attribute from the ‘source code’ of your site’s page where the comment form is located. Look for: type="submit" id="??????".

સમીક્ષાઓ

નવેમ્બર 23, 2023
Спасибо за плагин. Хорошо работает. Блокирует автоматический спам и пропускает нормальные комментарии.Thanks for the plugin. It works well. Blocks automatic spam and skips normal comments.
માર્ચ 17, 2021
En: On the themes-wordpress.ru site with zero visitors I have about 700 spam comments for a year of work, which Akismet marked as spam, they had to be opened and cleaned. This is a waste of time. It is better that spam comments do not appear at all. right now I use the kama-spamblock plugin and in a year and a half not a single spam comment! kama-spamblock is a very good plugin! Another advantage is that captcha does not annoys. no need to enter any numbers or click (like in Google recaptcha). Right now I want to repeat your success (take over the idea of captcha) for another CMS. everything is so great. Ru: за полтора года ни одного спамного коментария и капча не раздражает раньше у меня на сайте themes-wordpress.ru с нулевой посещалкой за год работы были штук 700 спамных коментариев, которые Akismet помечал как спамные, их надо было открывать и чистить. Это бессмысленная трата времени. Лучше чтобы спамные коментарии вообще не появлялись. щас я пользуюсь плагином kama-spamblock и за полтора года ни одного спамного коментария! kama-spamblock – очень хороший плагин! Ещё одно преимущество в том что капча не бесит. не требуется вводить никакие цифры или кликать (как в Гугл рекапча). Щас я хочу повторить ваш успех (перенять идею капчи) для другой CMS. настолько всё отлично.
સપ્ટેમ્બર 5, 2019
Simple settings, and the result is excellent. Thank!
મે 7, 2019
Больше года не знаю, что такое спам-комментарии! Имел опыт с большими плагинами спам-коммент. – одни проблемы и заботы: то надо решить спам это или нет, а потом удалить спам. С этим плагинам “Kama SpamBlock” не чего делать не надо – просто нет спамов!!!
16 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Kama SpamBlock” નું 2 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Kama SpamBlock” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.8.2

 • Minor refactoring.

1.8.1

 • Code refactoring.
 • kama_spamblock__process_comment_types hook added.

1.8

 • FIX: WordPress 5.5 support.

1.7.5

 • FIX: bug with uniq code comparation
 • minor code fixes

1.7.4

 • CHG: change sanitize-options-on-save function – sanitize_key() to sanitize_html_class() – it’s not so hard but hard enough…
 • CHG: ‘sanitize_setting’ function call. Seems it hasn’t have back-compat for wordpress versions less then 4.7

1.7.3

 • FIX: options fix of 1.7.2

1.7.2

 • CHG: move translation to translation.wordpress.org
 • ADD: new ‘unique code’ option.
 • IMP: some code improvements.

1.7.0

 • BUG: Last UP bug fix…

1.6.0

 • CHG: check logic is little change in order to correctly work with page cache plugins

1.5.2

 • ADD: delete is_singular check for themes where this check work wrong. Now plugin JS showen in all pages

1.5.1

 • ADD: js include from numbers of hooks. If there is no “wp_footer” hook in theme

1.5.0

 • ADD: Russian localization