માસ પાના / પોસ્ટ્સ નિર્માતા

વર્ણન

માસ પાના / પોસ્ટ્સ નિર્માતા through which User can create Pages/Posts easily by the simplest interface which provide all the attribute which are necessary while creating a Pages/Posts.
One unique functionality added to this plugin is user can also add Postfix & Prefix word for all Pages/Posts which is conman for all.
This plugin will include all attribute like status, parent page, type etc.. which will make easy to user while creating Pages/Posts.

મુખ્ય વિશેષતાઓ:

 • એક ક્લિક સાથે પૃષ્ઠો અથવા પોસ્ટ્સ સેંકડો બનાવો
 • તમે પૃષ્ઠો અથવા પોસ્ટ્સ નામ ઉપસર્ગ અને પોસ્ટફિક્સ કીવર્ડ્સ દાખલ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે
 • તમે બલ્ક માં પોસ્ટ્સ બનાવવા માટે શ્રેણી અથવા અલ્પવિરામથી અલગ પડેલ કિંમતો સ્પષ્ટ કરી શકો છો

Pro Plugin Demo : View Demo

Mass Pages Posts Creator PRO VERSION:
Need even more? upgrade to Mass Pages Posts Creator version and get access to all extra features available in Mass Pages Posts Creator.

Mass Pages/Posts Pro version:

Need even more? upgrade to Mass Pages Posts Creator version and get access to all extra features available in Mass Pages Posts Creator.

FEATURES LIST OF PRO PLUGIN

 1. POST TYPE
  -Pages
  -Post
 2. TEMPLATES – Only available in pro
  – Full width
  – Homepage
 3. PAGE/POSTS STATUS
  – Publish – Only available in pro
  – Draft
  – Pending
  – Auto Draft
  – Future
  – Private
  – Inherit
  – Trash
 4. PAGE/POSTS COMMENT STATUS – Only available in pro
  – Open
  – Closed
 5. AUTHOR – Only available in pro
  – Author
  – Admin

EXPLORE OUR OTHER PLUGINS TO SUPERCHARGE YOUR WEBSITE:

👉 Premium WooCommerce Plugins list

 1. Flat-rate shipping plugins for WooCommerce
 2. WooCommerce Extra Fees Plugin
 3. Hide Shipping Method For WooCommerce
 4. Product Attachment For WooCommerce
 5. Blocker – Prevent Fake Orders And Blacklist Fraud Customers
 6. Category Banner Management for Woocommerce
 7. Product Finder For WooCommerce
 8. Mass Pages Posts Creator For WordPress
 9. Conditional Discount Rules For WooCommerce Checkout
 10. WooCommerce Checkout For Digital Goods
 11. Advance Menu Manager For WordPress

In which WordPress version this Plugin is compatible?

It is compatible from 3.8 to 4.6 WordPress version.

Is it possible to assign parent to post?

No, As default functionality you can assign parent to only pages.

સ્ક્રીનશોટ

 • Screenshot - 1
 • Screenshot - 2
 • Screenshot - 3

સ્થાપન

 • પ્લગઇન ડાઉનલોડ કરો
 • “માસ-પાના/પોસ્ટ્સ-નિર્માતા” wp-content/plugins ફોલ્ડર માં અપલોડ કરો (અથવા વર્ડપ્રેસ એડમિન દ્વારા એક ઝિપ અપલોડ કરો)
 • સક્રિય અને આનંદ!

સમીક્ષાઓ

ઓક્ટોબર 1, 2020
Not sure why people complain about the small stuff (like having to manually 'Publish' each page). This can obviously easily be done in the default WP page bulk edit area. Plus, who wants to immediately publish a gazillion pages anyway? Great plugin for doing EXACTLY what you would think it does. Major thanks to the developer \m/
માર્ચ 15, 2020
Folks complaining that this plugin won't miraculously create content for them just don't know how to use this plugin. I use a plugin called "tablepress" in conjunction with this plugin. Let's suppose I have science website and want to quickly produce pages for each element in the periodic chart. I would use tablepress, which let's you upload spreadsheets of data. Data which can be pulled from spreadsheets using talepress and placed into a webpage(s). You create you spreadsheet, each row in the spreadsheet has data for each different element, for instance, such as atomic weight, color, freezing point, etc. You will upload your spreadsheet into the tablepress plugin on your site. If you directly entered an exact address to a spreadsheet cell it would go like Column C, row 12 or C12. For your templet (plain text or notepad) that you are going to use for your mass content creation you enter the column for each different type of content such as weight, etc as C#row#. Column C is for the weight of every element. Column C5 could be for gold's weight. Column C37 could be for uranium's weight. When you enter your templet variable you enter them in a plain text page as C#row#. For example, for the info on the atomic weight of gold on my templet page you'd have for gold; Atomic Weight: [table 57, C5] That code calls spreadsheet number 57, column C, row 5. That's not the exact format however, just an example. The reason 'C' doesn't change here is because the column being called for weights of elements is always from column C. You only change the rows for the different element weights. Now you will search the plain text page you created for #row# and change row to the element's row number in the spreadsheet. Now you've entered the specific address to all the data for the elements to be embedded into your content page. You mass produce 118 pages (the Number of elements) using this mass post/page plugin and paste in the completed templet with the different row for different elements. Then you paste that text into the mass produced pages. This mass page producer coupled with tablepress (free) would enable you to upload 118 pages 10 times faster than if you had to enter each variable manually. The method I described above deals with calling individual spreadsheet cells to populate a webpage. Tablepress also has a very powerful filtering tool that searches for rows containing certain text and displays only that row. That can be used as well to create the content to mass produce wordpress posts. Contact me if you have questions and I'll do my best to help you out.
જાન્યુઆરી 1, 2020 1 reply
Very limited free version. What is the point to have a bulk function to create pages/ posts if you have to publish them manually?
18 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“માસ પાના / પોસ્ટ્સ નિર્માતા” નું 2 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“માસ પાના / પોસ્ટ્સ નિર્માતા” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

2.1.8

 • [Bug Fix] Minor fixes related to the Cross Site Request Forgery (CSRF) vulnerability
 • [Enhancement] Plugin compatibility with PHP 8.1.x
 • [Enhancement] Compatible with WordPress 6.4.x

2.1.7

 • [Enhancement] Quick fix related to the Cross Site Scripting (XSS) vulnerability
 • [Enhancement] Compatible with WooCommerce 7.9.x
 • [Enhancement] Compatible with WordPress 6.2.x

2.1.6

 • Enhancement – Improvise Plugin layout and design
 • Update – Compatible with WordPress 6.0.x

2.1.5

 • Enhancement – Security patch
 • Update – Review block design
 • Update – Compatible with WooCommerce 6.3.x
 • Update – Compatible with WordPress 5.9.x

2.1.4

 • Update – Compatible with Loco Translate and WPML plugin
 • Update – Compatible with WooCommerce 5.9.x
 • Update – Compatible with WordPress 5.8.x

2.1.3

 • Minor bug fix
 • Compatible with WooCommerce 5.5.x
 • Compatible with WordPress 5.8.x

2.1.2

 • Compatible with WooCommerce 5.5.x
 • Compatible with WordPress 5.8.x

2.1.1

 • Compatible with WooCommerce 5.5.x
 • Compatible with WordPress 5.7.x

2.1.0

 • Compatible with WooCommerce 5.3
 • Compatible with WordPress 5.7.2

2.0.9

 • Compatible with WooCommerce 5.1
 • Compatible with WordPress 5.7

2.0.8 – 07.01.2021

 • Minor bug fix

2.0.7

 • Compatible with WooCommerce 4.7.1
 • Compatible with WordPress 5.5.3

2.0.6 – 09.10.2020

 • Maintenance Update

2.0.5 – 12.05.2020

 • Compatible with WordPress 5.5.x
 • Compatible with WooCommerce 4.5.x

2.0.4 – 12.05.2020

 • Fixed: Woocommerce required.

2.0.3 – 12.05.2020

 • Compatible with WordPress 5.4.x
 • Compatible with WooCommerce 4.1.x

2.0.2 – 20.11.2019

 • Compatible with WordPress 5.3.x
 • Compatible with WooCommerce 3.8.x

2.0.1 – 08.10.2019

 • Maintenance Release
 • Compatible with WordPress Version 5.2

2.0.0 – 27.08.2019

 • Freemius SDK compatible

1.2.9 – 28.05.2019

 • Compatible with WordPress Version 5.2.x and WooCommerce version 3.6.x

1.2.8 – 26.03.2019

 • Minor bug fix

1.2.7 – 25.01.2019

 • Minor bug fix
 • Plugin logo large display issue fixed.
 • Compatible with WordPress Version 5.1

1.2.6 – 08.06.2018

 • Minor bug fix
 • Compatible with WordPress Version 4.9.6

1.2.5 – 07.06.2018

 • Fixed vulnerable code issue

1.2.4 – 05.06.2018

 • Minor bug fix
 • Compatible with WordPress Version 4.9.6

1.2.3 – 05.06.2018

 • Minor bug fix
 • Compatible with WordPress Version 4.9.6

1.2.2 – 20.04.2018

 • Minor bug fix

1.2.1 – 19.06.2017

 • Compatible with WordPress Version 4.8

1.2 – 28.03.2017

 • Content Support HTML tag.
 • WordPress editor added.
 • No of Post clone.

1.1.5 – 20.03.2017

 • Minor bug fix

1.1.4 – 24.12.2016

 • વર્ડપ્રેસ આવૃત્તિ 4.7 સાથે સુસંગત

1.1.3 – 30.8.2016

તપાસો વર્ડપ્રેસ અને વૂકૉમેર્સ સુસંગતતા

1.1.2 – 15.7.2016

 • સુધારા – પીએચપી, ભૂલ નોટિસ

1.1.1 – 01.12.2015

 • ઝટકો – દૂરસ્થ વિનંતી સક્રિય પર સંભાળે છે.

1.1 – 11.07.2015

 • ઝટકો – વૈવિધ્યપૂર્ણ જેએસ ફાઇલ ઉમેર્યું.