BerqWP – Core Web Vitals & PageSpeed Optimization Using Cloud

વર્ણન

BerqWP is a 100% automatic speed optimization plugin that ensures your website passes the core web vitals assessment and boosts your website speed score to 90+ for mobile and desktop devices.

BerqWP automatically applies all modern speed optimization techniques recommended by Google, so your customers and visitors can have the best hassle-free experience.

Why do people love BerqWP?

 • 100% automatic (no configuration needed)
 • 100% SEO friendly
 • Passes Core Web Vitals assessment
 • 90+ speed score for mobile & desktop
 • Comes with BerqWP CDN integrated
 • Monitor Core Web Vitals in real-time with BerqWP’s Web Vitals Analytics
 • Works with your favorite themes and plugins
 • Doesn’t break your website
 • Build for non-techies

🔥 Free Features:

 • Zero Configuration: BerqWP comes with optimal settings that work perfectly for 99% of users. It requires no configurations.

 • Automatic Cache Warmup: Keep your cache always primed. Automatically generate new cache to ensure every user experiences fast loading times.

 • Cache Invalidation: When you make a change on your website, BerqWP automatically detects the change and recreates the cache for that page.

 • Image Optimization: Convert images to the efficient WebP format. WebP conversion can reduce image file sizes by up to 85%.

 • Sandbox Optimization: Activate sandbox mode to test BerqWP optimizations without impacting actual website visitors”.

 • Lazy Load Images: Lazy Loading for Images: Load images only when they’re in the viewport, allowing other assets to download faster.

 • Lazy Load YouTube Videos: Load YouTube videos only when a user scrolls to them.

 • Critical CSS: BerqWP generates critical CSS for each page individually, ensuring a faster web experience by loading inline critical CSS.

 • CSS Optimization: BerqWP prioritizes CSS files without modifying them, preventing the website from breaking.

 • Fonts Optimization: BerqWP prioritizes your website’s fonts, freeing up bandwidth to download other important assets on a slow network connection.

 • Much more!

⚡️ Premium Features:

 • BerqWP CDN: Deliver static files such as images, CSS, JavaScript, and web fonts at lightning speed from our 300 global points of presence (PoPs) for all websites using our BerqWP Premium.

 • JavaScript Optimization: BerqWP Premium offers specialized JavaScript optimization features, including JS delay and JS defer. It provides three distinct JavaScript optimization modes to address Core Web Vitals issues, such as render blocking. BerqWP Premium ensures that your website not only passes Core Web Vitals but also achieves a speed score of 90+ for both mobile and desktop.

 • Web Vitals Analytics: With BerqWP Premium, you gain access to our Web Vitals Analytics on the BerqWP website. It enables you to track and monitor core web vitals and the website performance experienced by actual visitors.

 • Dedicated Support: You gain access to our dedicated support team, ready to assist you every step of the way, ensuring you receive the help you need when you need it.

💻 A FEW MOST COMMON SPEED ISSUES THAT BERQWP FIXES BEHIND THE HOOD

 • Eliminate Render-Blocking Resources
 • Avoid Chaining Critical Requests
 • Minify CSS
 • Minify JavaScript
 • Remove Unused CSS
 • Minimize Main-Thread Work
 • Reduce JavaScript Execution Time
 • Reduce Server Response Times (TTFB)
 • Properly Size Images
 • Defer Offscreen Images
 • Serve Image in Next-Gen Formats

🧪 Test your website for free:

Visit our website, enter your website URL, and click the “Boost Now” button to test BerqWP Premium’s optimization. See the difference our plugin can make for your website’s Google PageSpeed scores.

⚙️ How to set up BerqWP in 3 Steps?

 1. Ensure that you have deactivated any speed optimization plugins on your website. Then, install and activate the BerqWP plugin.
 2. Activate the license key (for premium users only).
 3. Relax and take it easy. Our automatic cache warm-up mechanism will handle the rest for you.

📌 Plugin Support:

We value both BerqWP Free and Premium users. If you encounter any issues, please enable “Sandbox Mode” and submit a support ticket. For BerqWP Premium users, we have a dedicated support center on our website.

🌎 More about BerqWP:

BerqWP isn’t just an ordinary plugin; it’s specially designed to enhance and improve the core web vitals of your WordPress website. BerqWP aims to address and boost all Google PageSpeed Insights speed optimization metrics, including:

 • Largest Contentful Paint (LCP)
 • First Input Delay (FID)
 • Cumulative Layout Shift (CLS)
 • Total Blocking Time (TBT)
 • Speed Index

Get BerqWP today!

સ્ક્રીનશોટ

 • Exceptional website performance results.
 • All modern speed optimization features.
 • Unnoticeable Image Optimization.
 • Monitor core web vitals in real time with Web Vitals Analytics.
 • BerqWP speed optimization results comparison.

સ્થાપન

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/searchpro directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Use the BerqWP settings page to configure the plugin.

એફએક્યુ (FAQ)

What are the minimum requirements for running BerqWP?

To ensure BerqWP works smoothly and optimizes your website effectively, your server should meet the following requirements:
– A live website.
– A healthy server that doesn’t go down for no reason.
– PHP version 7.4 or above.
– WordPress version 5.3 or above.

Do I need any technical knowledge to use this plugin?

No, BerqWP is user-friendly and designed for all WordPress users, regardless of their technical expertise.

Is BerqWP compatible with my theme and other plugins?

BerqWP is designed to be compatible with the majority of WordPress themes and plugins. If you encounter any issues, our support team is always ready to assist.

Does BerqWP support e-commerce websites?

Absolutely! BerqWP is compatible with popular e-commerce plugins like WooCommerce, ensuring your online store runs smoothly and quickly.

Will BerqWP break my website?

BerqWP is designed to optimize without causing issues. However, if you experience any problems, simply clear the cache or contact our support.

How do I upgrade to the premium version?

Visit our website to purchase and unlock the full potential of our BerqWP plugin.

Is my data safe with BerqWP?

Absolutely. BerqWP is designed with security in mind, ensuring your website and user data remains protected.

What happens if I no longer want to use BerqWP?

You can easily deactivate and delete BerqWP from your WordPress plugins dashboard. Your website will revert to its previous state without the optimizations.

સમીક્ષાઓ

ફેબ્રુવારી 22, 2024
It's a very interesting approach.I'm using for all my agency website right now. 👌🏻
ફેબ્રુવારી 2, 2024
Does what it should, without configuration.
જાન્યુઆરી 29, 2024
This optimization plugin is the first gave me +90 Google PageSpeed Score! Its absolutely magical! Reccomended!!
જાન્યુઆરી 25, 2024
I have tested several speed optimization plugins like Nitropack, RabbitLoad, Swift Performance, WP Rocket, WP Optimize, etc. I have never been satisfied, there was always a problem. Here I had some problems too but the support team fixed it in a few hours, and the 4 sites I've tested it with now have a gtmetrix score of 100. Keep the good work!
જાન્યુઆરી 15, 2024
I've used a number of optimization plugins, from Super Cache to WP Rocket. They're all great, but take a lot of configuration to get juuuuust right on some trickier sites. BerqWP just seems to... do the thing.. It's refreshing to have it be so simple. I'm curious as to how it will perform on an eCommerce / eLearning / Membership type site; but for a standard informational site w/o logging in etc, it's been absolutely flawless on the sites I've tested with. Don't get me wrong; I don't believe chasing Google PageSpeed is the end all be all; I know that a website should be usable first, and Google's definition of "fast" maybe fourth or fifth on the scale of importance. That said, BerqWP makes it bloody easy to get those green scores on mobile and desktop. With no apparent downsides, why not go for it?
9 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“BerqWP – Core Web Vitals & PageSpeed Optimization Using Cloud” નું 1 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“BerqWP – Core Web Vitals & PageSpeed Optimization Using Cloud” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

1.6.4

 • Added flush cache support for object cache.

1.6.3

 • BerqWP now caches external JavaScript files.
 • Improved user interface.
 • Added a Dropin plugin for delivering the cache.

1.6.2

 • Premium users now have the ability to set a click and define the time to trigger the click after the page loads.
 • Enhanced cache delivery speed for improved performance.
 • Added browser cache for optimized user experience.

1.5.8

 • Now you can activate the BerqWP license key on your multisite network by adding define("BERQWP_LICENSE_KEY", "Enter your license key here"); in your wp-config.php file of the parent website. The license key will be activated on all sites in the network.
 • Fixed duplicates for the Page Exclusion list.
 • Automatically disable advanced-cache.php left by other speed optimization plugins.
 • Made improvements for Oxygen builder.

1.5.7

 • Added compatibility for subdirectory WordPress installations.
 • Enabled JavaScript optimization exclusively for home pages in the free version.

1.5.6

 • Made improvements in caching initialization so that BerqWP can now function even without WP cron.
 • Added some more speed optimization plugins to BerqWP’s plugin conflict list.

1.5.5

 • Fixed compatibility issues with the Avada theme.
 • Now, BerqWP can detect and optimize image URLs added as the attribute value of div, span, and section tags.

1.5.4

 • Added some more speed optimization plugins to BerqWP’s plugin conflict list.
 • BerqWP can now lazy load image srcset as well.
 • Improved CSS optimization method for more sustainable results.

1.5.3

 • Changed the hook for delivering cache from the template_redirect hook to the wp hook.
 • Added some more speed optimization plugins to BerqWP’s plugin conflict list.

1.5.2

 • BerqWP plugin is now translation ready.

1.5.1

 • Removed unused code and files.

1.4.36

 • Fixed Issue with WebP Image srcset: The WebP srcset was previously blocked by license key verification. Now, you get WebP URLs for image srcset even without activating the license key.

1.4.3

 • Improvement In Cache Invalidation: BerqWP can now detect dynamic parts of HTML that change on every refresh and can ignore them, enhancing the cache invalidation process.
 • Improvement In Image Lazy Loading: BerqWP no longer uses an old-school loader GIF as an image placeholder. Now, BerqWP generates a low-quality blurred image that serves as a placeholder, providing a better user experience.
 • Improvement In CLS: BerqWP can now add width and height attributes for images that don’t have them, contributing to improved Cumulative Layout Shift (CLS).
 • Added WooCommerce Cart and Checkout Page URLs to the Cache Excluded List: WooCommerce cart and checkout page URLs have been added to the cache excluded list, ensuring a smooth shopping experience.
 • Added Trailing Slashes for Cache Excluded URLs: Trailing slashes have been added for cache excluded URLs, aligning with URL formatting best practices.
 • Moved BerqWP Review Notification to BerqWP Admin Page Only: The BerqWP review notification has been relocated to the BerqWP admin page exclusively, reducing user interruptions.

1.4.2

 • Added page exclusions for caching.
 • Added option to ignore URL parameters for caching.
 • Removed caching for logged-in users.
 • Removed caching lifespan.
 • Resolved the issue with the Gutenberg image block “Click to expand” feature.

1.4.1

 • Combined BerqWP Lite & Premium.
 • Integrated the Photon Engine for cloud based optimization.
 • BerqWP has become a 100% automatic speed optimization tool.
 • Automatically converts images into WebP.
 • Fixed bugs.

1.3.58

 • Fixed some bugs.

1.3.57

 • Fixed some bugs.
 • Prevented 404 pages from being cached.

1.3.56

 • Added support for Jetpack plugin.

1.3.55

 • Added WebP support for hosts or servers that previously lacked compatibility.

1.3.54

 • Fixed bugs.

1.3.53

 • Added interactions-based styles loading.

1.3.52

 • Added automatic cleaning for BerqWP scheduled tasks.

1.3.51

 • Enhanced JavaScript-based lazy loading for images.
 • Added placeholder image for lazy loading.

1.3.5

 • Added JavaScript-based lazy loading for images.
 • Fixed bugs.

1.3.4

 • Enhanced the LCP mechanism. Now, BerqWP preloads LCP separately for mobile and desktop.

1.3.3

 • Enhance WebP Images
 • Fixed bugs

1.3.2

 • Updated layout
 • Enhance WebP images
 • Added review notification

1.3.1

 • Fixed a bug regarding WebP images.

1.3

 • BerqWP Lite initial release.
 • SearchPro plugin temporarily switch with BerqWP Lite.