Simple Local Avatars

વર્ણન

Adds an avatar upload field to user profiles if the current user has media permissions. Generates requested sizes on demand just like Gravatar! Simple and lightweight.

Just edit a user profile, and scroll down to the new “Avatar” field. The plug-in will take care of cropping and sizing!

 1. Stores avatars in the “uploads” folder where all of your other media is kept
 2. Has a simple, native interface
 3. Fully supports Gravatar and default avatars if no local avatar is set for the user – but also allows you turn off Gravatar
 4. Generates the requested avatar size on demand (and stores the new size for efficiency), so it looks great, just like Gravatar!
 5. Lets you decide whether lower privilege users (subscribers, contributors) can upload their own avatar
 6. Enables rating of local avatars, just like Gravatar

સ્ક્રીનશોટ

 • Avatar upload field on a user profile page

સ્થાપન

 1. Install easily with the WordPress plugin control panel or manually download the plugin and upload the extracted folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. If you only want users with file upload capabilities to upload avatars, check the applicable option under Settings > Discussion
 4. Start uploading avatars by editing user profiles!

Use avatars in your theme using WordPress’ built in get_avatar() function: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_avatar

You can also use get_simple_local_avatar() (with the same arguments) to retreive local avatars a bit faster, but this will make your theme dependent on this plug-in.

સમીક્ષાઓ

જુલાઇ 2, 2022
While I support the principles behind Gravatars, my real-world experience is this: (1) I need different avatars of myself on different sites where I have professional or personal roles; (2) therefore a single universal Gravatar does not work for me, and I'm not going to set up different Gravatar accounts for different sites because, hey, c'mon; (3) for a low volume site with a number of known contributors, Gravatars add an extra layer of external complexity. The "Simple Local Avatar" plug-in works for me, and addresses my pain points in a helpful way that is consistent with the way Gravatars work. The developer is going out of his way to make sure that a site with this plug-in will still accept and use Gravatars, but adds the common-sense capability for a user to upload their own Avatar photo. Dirt-simple and easy to use. It did not introduce any incompatibilities for me, and I appreciate that it just works.
જુલાઇ 5, 2022
...is there a way to skip the cropping step? I've already prepared the avatar image beforehand and have no need for another cropped version to be added to my media library. And in cases where the avatar is not supposed to have a square shape, the plugin is not usable anymore. edit: skipping crop is now possible, changed my rating
ડિસેમ્બર 4, 2021
Does exactly what it purports to do, cleanly and obviously. If you are looking for a plugin that plays nicely with gravatars but allows you to override them or select/upload an image from the media library, look no further. Essential for sites that publish authors who may not have WP accounts or ever sign into WP admin, but still need avatars/profile images.
નવેમ્બર 9, 2021
This does work, but has some issues, First it doesn't remove the default Profile Picture. Meaning you will see 2 sections in the Admin > Users for user photo. This confuses clients. There should be an option to hide the default Profile Picture or it should just do it automatically when this is enabled. Secondly, a minor issue is that the Admin setting for this is under Settings > Discussion. Which is fine, but I use "Disable Comments" which hides Settings > Discussion so I have no way of making Admin settings changes to this. Also most Plugins that have a settings page would have a settings link in the Plugins page underneath it's name and this does not making it hard to find where the settings page is, but the author does explain this in their documentation.
69 સમીક્ષાઓ વાંચો

ફાળો આપનાર & ડેવલપર્સ

આ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. નીચેના લોકો એ આ પ્લગિન માટે ફાળો આપ્યો છે.

ફાળો આપનારા

“Simple Local Avatars” નું 17 ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. Thank you to the translators for their contributions.

“Simple Local Avatars” ને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો.

વિકાસમાં રસ ધરાવો છો?

કોડ બ્રાઉઝ કરો, એસવીએન રીપોઝીટરીમાંથી ચેકઆઉટ કરો, અથવા આરએસએસ દ્વારા ડેવલપમેન્ટ લોગમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો.

ચેન્જલૉગ

2.6.0 – 2022-09-13

Note that this release bumps the minimum required version of WordPress from 4.6 to 5.7 and PHP from 5.6 to 7.4.

2.5.0 – 2022-06-24

2.4.0 – 2022-05-10

2.3.0 – 2022-04-25

2.2.0 – 2020-10-27

2.1.1 – 2019-05-07

 • Fixed: Do not delete avatars just because they don’t exist on the local filesystem. This was occasionally dumping avatars when WordPress uploads were stored elsewhere, e.g. a cloud service.

2.1 – 2018-10-24

 • New: All avatar uploads now go into the media library. Don’t worry – users without the ability to upload files cannot otherwise see the contents of your media library. This allows local avatars to respect other functionality your site may have around uploaded images, such as external hosting.
 • New: REST API support for getting and updating.
 • New: Use .org language packs rather than bundling translations.
 • Fixed: Avoid an ArgumentCountError.
 • Fixed: A couple of internationalization issues.

2.0 – 2013-06-02

 • Choose or upload an avatar from the media library (for users with appropriate capabilities)!
 • Local avatars are rated for appropriateness, just like Gravatar
 • A new setting under Discussion enables administrators to turn off Gravatar (only use local avatars)
 • Delete the local avatar with a single button click (like everywhere else in WordPress)
 • Uploaded avatar file names are appended with the timestamp, addressing browser image caching issues
 • New developer filter for preventing automatic rescaling: simple_local_avatars_dynamic_resize
 • New developer filter for limiting upload size: simple_local_avatars_upload_limit
 • Upgraded functions deprecated since WordPress 3.5
 • Fixed translations not working on front end (although translations are now a bit out of date…)
 • Hungarian translation added (needs further updating again with new version)
 • Assorted refactoring / improvements under the hood

1.3.1 – 2011-12-29

 • Brazilian Portuguese and Belarusian translations
 • Bug fixes (most notably correct naming of image files based on user display name)
 • Optimization for WordPress 3.2 / 3.3 (substitutes deprecated function)

1.3 – 2011-09-22

 • Avatar file name saved as “user-display-name_avatar” (or other image extension)
 • Russian localization added
 • Assorted minor code optimizations

1.2.4 – 2011-07-02

 • Support for front end avatar uploads (e.g. Theme My Profile)

1.2.3 – 2011-04-04

 • Russian localization

1.2.2 – 2011-03-25

 • Fix for avatars uploaded pre-1.2.1 having a broken path after upgrade

1.2.1 – 2011-01-26

 • French localization
 • Simplify uninstall code

1.2 – 2011-01-26

 • Fix path issues on some IIS servers (resulting in missing avatar images)
 • Fix rare uninstall issues related to deleted avatars
 • Spanish localization
 • Other minor under the hood optimizations

1.1.3 – 2011-01-20

 • Properly deletes old avatars upon changing avatar
 • Fixes “foreach” warning in debug mode when updating avatar image

1.1.2 – 2011-01-18

 • Norwegian localization

1.1.1 – 2011-01-18

 • Italian localization

1.1 – 2011-01-18

 • All users (regardless of capabilities) can upload avatars by default. To limit avatar uploading to users with upload files capabilities (Authors and above), check the applicable option under Settings > Discussion. This was the default behavior in 1.0.
 • Localization support; German included

1.0 – 2011-01-18

 • Initial release.