io Code Highlight

代码高亮插件,支持经典编辑器和古腾堡代码块扩展。


一为 200+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP-code-button

This plugin code prettify plugin using google code prettify. the code higlighting effect will be…


小松 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.33 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે