Fortytwo – Two-Factor Authentication

Fortytwo’s 2FA plugin controls access to your site by sending an authentication code via SMS…


Fortytwo 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.26 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે