All In One Redirection

All In One Redirection plugin provide you to manage 301/302 redirections in 1:1 relationship, Host/www…


Vsourz Digital 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple 301 Article Redirect

Make a simple 301 article redirection to an URL of your choice.


Brantell 10+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે