All 404 Pages Redirect to Homepage

By using this smart plugin, you can fix all 404 error by redirecting them to…


Geek Code Lab 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

404 Page by SeedProd

Creates a Custom 404 Page for your WordPress Site.


SeedProd 900+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.22 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

404 Redirect

Redirect all 404 errors to a specific page


Jamal Teri 500+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.28 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

PASA Link Redirect

A simple WordPress plugin to mange website link redirects.


Sahil Buddhadev 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.5.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે