custom blogger images

Custom blogger images adds extra image sizes & golden ratio proportions to your Wordpress themes.


Guntram Bechtold 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.0.36 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે