Admin Menu Search

Adds a search box filter to the top of the WordPress Admin Menu. Admin Menu…


Michael Herchenroder 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Admin Search

Easily search everything in WordPress admin panel from one single search field.


Kuroit 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Dashboard Quick Search

This plugin allows you find WordPress admin menu items easy.


Javad Samiei 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે