ACF For Dokan

Allows admin to create new custom field for vendor add/edit product in vendor dashboard.


krazyplugins 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે