Cooked – Recipe Plugin

Cooked is the absolute best way to create & display recipes with WordPress. SEO optimized…


Boxy Studio 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Recipes

Recipes for WordPress done right.


Aristeides Stathopoulos 90+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.26 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે