Generate Child Theme

Create child themes of any WordPress themes effortlessly with Generate Child Theme.


Catch Plugins 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Easy Theme Child

A fast and easy child theme generator in just one click.


Garvit Shrestha 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.3.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે