કોન્ટેક્ટ ફોર્મ ૭

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by WPForms – Drag & Drop Form Builder for WordPress

The best WordPress contact form plugin. Drag & Drop online form builder that helps you…


WPForms 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ninja Forms – The Easy and Powerful Forms Builder

Ninja Forms is an easy to use drag and drop form builder with an intuitive…


The WP Ninjas 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Formidable Forms Builder for WordPress – Contact Forms, Surveys & Quiz Forms Plugin

The most advanced WordPress forms plugin. Go beyond contact forms with our drag & drop…


Strategy11 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form & SMTP Plugin for WordPress by PirateForms

A simple and effective WordPress contact form & SMTP plugin. Compatible with best themes out…


WPForms 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Caldera Forms – More Than Contact Forms

Responsive form builder for contact forms, user registration and login forms, Mailchimp, PayPal Express and…


Caldera Labs 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by BestWebSoft

Simple contact form plugin any WordPress website must have.


BestWebSoft 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form, Drag and Drop Form Builder for WordPress – Everest Forms

Drag and Drop contact form builder to easily create simple to complex forms for any…


WPEverest 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form 7 Dynamic Text Extension

This plugin provides 2 new tag types for the Contact Form 7 Plugin. It allows…


Chris Mavricos, SevenSpark 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Form Maker by 10Web – Mobile-Friendly Drag & Drop Contact Form Builder

Form Maker is a user-friendly contact form builder that allows to create forms for any…


10Web Form Builder Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Visual Form Builder

Build beautiful, fully functional contact forms in only a few minutes without writing PHP, CSS,…


Matthew Muro 90,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Calculated Fields Form

Calculated Fields Form is a plugin for creating forms with dynamically calculated fields and display…


CodePeople 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 21 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form by WD – responsive drag & drop contact form builder tool

Contact Form by WD plugin is a simple contact form builder tool, which allows the…


WebDorado Form Builder Team 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Builder – a plugin for creating contact and feedback forms

Contact Form Builder is an intuitive tool for creating responsive contact forms by rearranging and…


WebDorado 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form 7 – Success Page Redirects

An add-on for Contact Form 7 that provides a straightforward method to redirect visitors to…


Ryan Nevius 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.2.23 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form for WordPress – Ultimate Form Builder Lite

Contact Forms | Subscription Forms | Enquiry/quote Forms – build any type of unlimited forms…


AccessPress Themes 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Contact Forms

Build beautiful custom forms and manage submissions the WordPress way. View live previews of your…


Taylor Lovett 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Clean and Simple

A clean and simple AJAX contact form with Google reCAPTCHA, Twitter Bootstrap markup and Akismet…


Meghan Nicholas 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Contact Form Email

Contact form with visual form builder. Contact form that sends the data to email, to…


CodePeople 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે