Add Custom Body Class

Use this plugin to add a custom class in the HTML body tag.


Anil Ankola 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Wrap form fields in Gravity Forms

Extends the Gravity Forms plugin – Adding a new field type to wrap field items…


Mikkel Rommelhoff 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.22 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Add class to Elementor Image

Simple plugin to add custom CSS class to Elementor image.


EduardoVillao.me 800+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે