Custom Post Type Widgets

Custom Post Type Widgets plugin adds default custom post type widgets.


thingsym 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Post Notes

Adds simple notes to post, page and custom post type edit screen.


BracketSpace 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Post Type Maker

Custom Post Type Maker lets you create Custom Post Types and custom Taxonomies in a…


Graffino 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Coupon Creator

Create coupons to display on your site by using a shortcode.


Brian Jessee 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Multiple Featured Images

Enables multiple featured images for all post types (including custom post types and WooCommerce products).…


Marcus Kober 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Remove CPT base

Remove custom post type base slug from url


KubiQ 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NS Featured Posts

A plugin for making posts, pages or custom post types featured. User can enable/disable Featured…


Nilambar Sharma 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

JC Submenu

JC Submenu plugin allows you to automatically populate your navigation menus with custom post_types, taxonomies,…


James Collings 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Posts Carousel

WP Posts Carousel is a widget and a shortcode generator to displays posts or custom…


Marcin Gierada 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Custom Post Template

This plugin lets you add the custom post templates in your Wordpress custom post type.…


Dotsquares 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.26 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

W4 Post List

W4 Post List lets you create a list of posts, terms, users or a combined…


Shazzad Hossain Khan 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Posts Like Dislike

Like Dislike for WordPress Posts | WordPress Page | Custom Post Types


WP Happy Coders 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Genesis Featured Widget Amplified

Genesis Featured Posts with support for custom post types, taxonomies, and so much more


Nick_theGeek 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.23 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Ultimate Post Grid

Easily create filterable responsive grids for your posts, pages or custom post types


Bootstrapped Ventures 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Same Category Posts

Show posts related to the current category or other custom post types.


Daniel Floeter 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Autoremove Attachments

Remove child attachments when parent post, page or custom post type is deleted.


Polygon Themes 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે