Custom Post Type Widgets

Custom Post Type Widgets plugin adds default custom post type widgets.


thingsym 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Post Notes

Adds simple notes to post, page and custom post type edit screen.


BracketSpace 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Post Type Maker

Custom Post Type Maker lets you create Custom Post Types and custom Taxonomies in a…


Graffino 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Coupon Creator

Create coupons to display on your site by using a shortcode.


Brian Jessee 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Multiple Featured Images

Enables multiple featured images for all post types (including custom post types and WooCommerce products).…


Marcus Kober 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Remove CPT base

Remove custom post type base slug from url


KubiQ 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

JC Submenu

JC Submenu plugin allows you to automatically populate your navigation menus with custom post_types, taxonomies,…


James Collings 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

NS Featured Posts

A plugin for making posts, pages or custom post types featured. User can enable/disable Featured…


Nilambar Sharma 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Posts Carousel

WP Posts Carousel is a widget and a shortcode generator to displays posts or custom…


Marcin Gierada 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.12 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Custom Post Template

This plugin lets you add the custom post templates in your Wordpress custom post type.…


Dotsquares 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.26 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Genesis Featured Widget Amplified

Genesis Featured Posts with support for custom post types, taxonomies, and so much more


Nick_theGeek 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.23 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

W4 Post List

W4 Post List lets you create a list of posts, terms, users or a combined…


Shazzad Hossain Khan 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Ultimate Post Grid

Easily create filterable responsive grids for your posts, pages or custom post types


Bootstrapped Ventures 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Posts Like Dislike

Like Dislike for WordPress Posts | WordPress Page | Custom Post Types


WP Happy Coders 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom post types

Custom post types, custom taxonomies, custom fields, custom templates, custom admin pages and custom admin…


TotalPress.org 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 28 મિનિટસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Same Category Posts

Show posts related to the current category or other custom post types.


Daniel Floeter 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે