કોનટેક ફોર્મ ૭ કસ્ટમ માન્યતા

કોનટેક ફોર્મ ૭ ની માન્યતા સંદેશ દરેક ક્ષેત્ર માટે કસ્ટમ ત્રુટી સંદેશ પ્રદાન કરે છે.


Aiyaz, maheshpatel 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.23 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BSK Forms Validation

This plugin helps you to validate user input and let users submit correct data on…


BannerSky.com 100+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે