Custom Dashboard Page

Display a custom page into dashboard


raficsedu 900+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Hide Pages from Dashboard Page List

Hide pages from dashboard page list, you can hide one page or multiple pages by…


Venugopal. 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે