એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર – માત્ર એક પેજ બિલ્ડર કરતાં વધુ

એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર પાસે તે બધું છે: પેજ બિલ્ડરને ખેંચો અને છોડો, પિક્સેલ પરફેક્ટ ડિઝાઇન,…


Elementor.com 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Nimble Page Builder

Simple and smart companion that allows you to insert sections into any existing page, create…


Press Customizr 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Themify – WooCommerce Product Filter

Increase sales and convert better with the Themify Product Filter plugin. This plugin help shoppers…


Themify 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Rife Elementor Extensions & Templates

Brings new widgets to be used in Elementor and allows you to import beautiful full…


Apollo13Themes 30,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Kubio AI Page Builder

Using the power of AI, Kubio gives you a head start by generating a first…


ExtendThemes 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Themify Builder

Build responsive layouts that work for desktop, tablets, and mobile using intuitive "what you see…


Themify 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Magazine Modules Lite

Ultimate plugin suitable for creating you own newspaper and magazine layouts using Gutenberg and Elementor…


CodeVibrant 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Hash Elements

Hash Elements provides additional capability with 30+ elementor blocks to build your website.


HashThemes 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Block Navigation

Block Navigation sidebar panel for the new Block editor.


melonpan 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Fancy Elementor Flipbox

Fancy Elementor Flipbox for Elementor WordPress Page Builder. A fully free and endless customization Flipbox,…


ThemePrix 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SKT Page Builder

SKT Page Builder has been designed and developed to assist anyone in creating pages using…


SKT Themes 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે