AddFunc WYSIWYG Helper

Highlights prominent HTML elements in the WYSIWYG editor, to help Editors see what they're editing.…


AddFunc 200+ સક્રિય સ્થાપનો 5.0.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Average WYSIWYG Helper

Highlights prominent HTML elements in the WYSIWYG editor, to help Editors see what they're editing.…


Average 40+ સક્રિય સ્થાપનો 4.0.38 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે