Insert Estimated Reading Time

This plugin to insert "Estimated Reading Time" at the beginning of content.


nigauri 800+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

LP Estimated Reading Time

Displays an estimated reading time of your blog posts


LayerPoint 80+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.32 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે