બડ્ડીપ્રેસ

બડ્ડીપ્રેસ helps site builders & developers add community features to their websites, with user profiles,…


The BuddyPress Community 200,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Invite Anyone

Makes BuddyPress's invitation features more powerful.


Boone Gorges 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP-DraftsForFriends

Now you don't need to add friends as users to the blog in order to…


Lester 'GaMerZ' Chan 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Extended Friendship Request

BuddyPress Extended Friendship Request plugin allows users to send a personalized message with the friendship…


BuddyDev Team 800+ સક્રિય સ્થાપનો 5.7.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Automatic Friends

Automatically create and accept friendships for specified users upon new user registration. * Requires BuddyPress


Steven Word 500+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mutual Buddies

Mutual buddies displays BuddyPress mutual friends of the logged in user & the user whose…


Paresh Radadiya 200+ સક્રિય સ્થાપનો 4.8.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Connect Paid Memberships Pro to Discord

This add-on enables connecting your PMPRO enabled website to your discord server. Now you can…


ExpressTech Software Solutions Pvt. Ltd., Strangers Studios 200+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Social Crowd

Social Crowd retrieves the count/number of Friends/Followers from your favorite social networks and displays them…


Randall Hinton 100+ સક્રિય સ્થાપનો 3.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Buddypress Friend of a Friend (FOAF)

This plugin includes a new block inside each user profile page and includes a "Friend…


Florian Schiessl 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.21 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Mute

Let members mute their friends and shed unwanted items from their BuddyPress activity stream.


Henry Wright 90+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Friends

Use your WordPress to follow your friends (and other websites) and establish friendship relationships with…


Alex Kirk 50+ સક્રિય સ્થાપનો 5.8.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BuddyPress Friends On-Line

Plugin will display on your Friends page a new tab called Online with a list…


WP-BP 30+ સક્રિય સ્થાપનો WP 3.5 and BuddyPress 1.6.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Today In History

Today In History provides a simple widget that displays notable events that have occurred previously…


Randall Hinton 30+ સક્રિય સ્થાપનો 3.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Buddypress Friends

This plugin adds a widget to Buddypress that displays the friends for the current user…


Adam J Nowak 20+ સક્રિય સ્થાપનો 3.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP-Hyves

Import friends and Post to Hyves: a social networking website.


Dave Ligthart 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 3.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

BP Mutual Friends

List users' mutual friends in BuddyPress easily. One click install and setup.


SuitePlugins 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.3.26 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

The Viral Widget

Make your website go viral by allowing users to spread the word!


Podz 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 3.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે