Google Cloud Storage plugin

A plugin for uploading media files to Google Cloud Storage.


Google Inc 800+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે