ગ્રેવીટી ફોર્મ્સ સાથે ક્રોસ પ્લેટફોર્મ સપોર્ટ માટે રેસ્ટ API

ગ્રેવીટી ફોર્મ્સ પ્લગિન સાથે ક્રોસ પ્લેટફોર્મ સપોર્ટ માટે રેસ્ટ API વપરાશકર્તાઓને કસ્ટમ API બનાવવાની મંજૂરી…


WebOccult Technologies Pvt Ltd 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Swipe for Gravity Forms

Accept payment on Gravity Forms using Swipe.


Fintech Worldwide Sdn. Bhd. 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.0.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Emercury for Gravity Forms

Join the 10,000+ customers who use Emercury, an email marketing platform made for lead generators.…


Emercury 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.8.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Integration for Gravity Forms and Quorum

This is an add-on to the Gravity Forms WordPress plugin, extending form options to integrate…


NJI Media 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.2.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

UI Elements for Gravity Forms

UI Elements for gravity forms adds label animations and modern input styles for select, radio…


Thrive Website Design 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.5.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

GF Stripe Extensions

Add Stripe functions to Wordpress including ApplePay, analytics, query transactions, limit payments and payment recovery…


James Low 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Unique List For Gravity Forms

Add a unique piece of text or code to each gravity form from a predefined…


James Low 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.4.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે