WP Healthcheck

WP Healthcheck is a plugin to check the health of your WordPress install.


Tiago Hillebrandt 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Supervisor

Supervisor is a plugin to help improve the performance and security of your WordPress install.


Supervisor Team 30+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે