Lightweight Image Credits Plugin

Will add a box to your backend edit pages to insert image credits. A shortcode…


Matthias Burgdorf 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.4.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે