Pictia plugin

Pictia plugin


Pictia 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.5.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mediamask

This plugin makes it easy to setup automatically generated custom open graph images, no coding…


Mediamask 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Blog Image Sitemap

Sitemap for blog pictures.


Evgeniy Kozenok 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.7.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Temperal PhotoSynth

Temperal PhotoSynth is the easiest no-code solution to optimize and transform images directly in markup.


temperal 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Auto Image From Title

Automatically add image to WordPress post based on the title using duckduckgo engine.


PlentyGram 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Advanced Pins

Get ultimate control of Pinterest text for all of your images and galleries, and customize…


Pin Wave Media 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.2.20 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

OGO Product Thumbnail Gallery

Displaying a gallery of product images on the category page. Hovering method or swap for…


Alexandr Ogorodnikov 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.8.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Featured Image from External Sources

Fastest way to choose Featured Image to your Posts from Yahoo Images, Seznam.cz, etc..


Ondřej Dadok 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.3.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Truefy Embed

Truefy Embed's proprietary AI invisible watermarking technology secures your images by allowing you to add…


Truefy 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

imagy WP(イメージー)

サイト高速化サービス imagy(イメージー)のWordPressプラグイン。全自動で画像を圧縮&キャッシュ&高速配信を行うサービスです。ご利用にはimagyのお申し込みが必要です。


株式会社ナインステクノロジーズ 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.0.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

GM Community Gallery

The GM Community Gallery is a public gallery plugin for WordPress that allows site visitors…


Gabriel Mioni 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.8.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

cloud 4eq

speed up your site by Upload images to the cloud, deliver optimized via a fast…


saeed mohammadi 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.3.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Share Target

Allows to share images and other content directly to a WordPress site through the Web…


Felix Arntz 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.7.11 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે