વર્ડપ્રેસ આયાતકાર

વર્ડપ્રેસ નિકાસ ફાઇલમાંથી પોસ્ટ્સ, પાનાંઓ, ટિપ્પણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો, વર્ગો, ટેગ્સ અને વધુ આયાત કરો.


wordpressdotorg 3+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Import and export users and customers

Import and export users and customers using CSV files including custom user meta and roles.…


codection 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Categories to Tags Converter

Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively.


wordpressdotorg 70,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 40,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Ansar Import

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for Themeansar Theme


Themeansar 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Sparkle Demo Importer

Sparkle Demo Importer imports sparkle themes full demo with just one click. It is specially…


sparklewpthemes 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

LiveJournal Importer

Import posts and comments from LiveJournal.


wordpressdotorg 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.38 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mystery Themes Demo Importer

One Click Demo Importer For Mystery Themes official themes demo content, customization options, widgets and…


Mystery Themes 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Options Importer

Export and import WordPress Options.


Matthew Boynes 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

OPML Importer

Import links in OPML format.


wordpressdotorg 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WPML to Polylang

Import multilingual data from WPML into Polylang.


WP SYNTEX 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Blogger Importer Extended

The only plugin you need to move from Blogger to WordPress. Import all your content…


pipdig 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે