વર્ડપ્રેસ આયાતકાર

વર્ડપ્રેસ નિકાસ ફાઇલમાંથી પોસ્ટ્સ, પાનાંઓ, ટિપ્પણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ક્ષેત્રો, વર્ગો, ટેગ્સ અને વધુ આયાત કરો.


wordpressdotorg 4+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Categories to Tags Converter

Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively.


wordpressdotorg 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

OPML Importer

Import links in OPML format.


wordpressdotorg 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

LiveJournal Importer

Import posts and comments from LiveJournal.


wordpressdotorg 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.1.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Options Importer

Export and import WordPress Options.


Matthew Boynes 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 3.9.32 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Blogger Importer Extended

The only plugin you need to move from Blogger to WordPress. Import all your content…


pipdig 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 8,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Mystery Themes Demo Importer

One Click Demo Importer For Mystery Themes official themes demo content, customization options, widgets and…


Mystery Themes 7,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.3.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Attachment Importer

Import attachments from another WordPress blog using a WXR file.


Toasted Lime 5,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.0.31 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

RS CSV Importer Media Add-On

Really Simple CSV Importer Add-on. Media's URL (Images, Documents… etc) in CSV, Download Media and…


Toro_Unit 4,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે