jQuery Masonry Image Gallery

Adds a Masonry layout to all built-in WordPress Galleries.


Will Rees 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 4.7.28 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Simple Masonry Layout

With simple shortcode, Masonry Layout in action.


Raju Tako 2,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.3.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે