Justified Gallery

WordPress gallery plugin. Display WordPress galleries in a responsive justified image grid and a pretty…


Mateusz Czardybon 10,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Responsive Gallery Grid

Transforms the native WordPress gallery to a responsive gallery, respecting image proportions.


Jules Colle, BDWM 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Lightbox

Lightbox for Wordpress Gallery


Stefan Hüsges 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.1.18 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Masy Gallery

This is a simple Gallery plugin.


Dinesh Rawat 100+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે