એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર – માત્ર એક પેજ બિલ્ડર કરતાં વધુ

એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર પાસે તે બધું છે: પેજ બિલ્ડરને ખેંચો અને છોડો, પિક્સેલ પરફેક્ટ ડિઝાઇન,…


Elementor.com 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Beaver Builder – WordPress Page Builder

The best drag and drop WordPress Page Builder. Easily build beautiful home pages, professional landing…


The Beaver Builder Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Kubio AI Page Builder

Using the power of AI, Kubio gives you a head start by generating a first…


ExtendThemes 20,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Instapage Plugin

Instapage plugin – the best way for WordPress to seamlessly publish landing pages as a…


Instapage 9,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Coming Soon Maintenance Mode

The coming soon & maintenance mode WordPress plugin with one-click setup, free templates, customization settings,…


A WP Life 6,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

SKT Page Builder

SKT Page Builder has been designed and developed to assist anyone in creating pages using…


SKT Themes 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Landingi Landing Pages

Create landing pages without any programming skills and import them to your WordPress site using…


Landingi 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP MyLinks

Easily build your own micro landing page showing all the links you want to share…


Walter Pinem 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 10 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Elegant Addons for elementor

The most advanced frontend drag & drop page builder. Create high-end, pixel perfect websites at…


Crafthemes 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.1.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Aitasi Coming Soon

Aitasi Coming Soon – A fully Responsive coming soon landing page and install in your…


ShapedPlugin 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Very Simple Splash Page

Add a fully responsive image or video splash or landing page to your existing theme.


DessignThemes 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.13 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે