WP Logout Redirect

This is a simple plugin that will take users to the homepage after logout. There…


Hasin Hayder 600+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 12 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે