OpenID Connect Server

Use OpenID Connect to log in to other webservices using your own WordPress.


Automattic 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.1.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે