Allow ogv File Uploads

A fast way to allow .ogv file uploads to the media library.


Slibdesign 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે