એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર – માત્ર એક પેજ બિલ્ડર કરતાં વધુ

એલિમેન્ટર વેબસાઇટ બિલ્ડર પાસે તે બધું છે: પેજ બિલ્ડરને ખેંચો અને છોડો, પિક્સેલ પરફેક્ટ ડિઝાઇન,…


Elementor.com 5+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 19 કલાક પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Page Builder by SiteOrigin

Build responsive page layouts using the widgets you know and love using this simple drag…


SiteOrigin 700,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Beaver Builder – WordPress Page Builder

The best drag and drop WordPress Page Builder. Easily build beautiful home pages, professional landing…


The Beaver Builder Team 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Elementor Custom Skin

Create new skins for Elementor PRO 3.x page builder. Design your own skins for Post…


Dudaster.com 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Make Column Clickable Elementor

Simple: allow users to click in the whole column instead of individual elements


Fernando Acosta 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Colibri Page Builder

Colibri Page Builder adds drag and drop page builder functionality to the ColibriWP theme.


ExtendThemes 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Genesis Blocks

A collection of content blocks, sections, & full-page layouts for the block editor.


StudioPress 100,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

AnyWhere Elementor

Insert Elementor created content anywhere using shortcode. Insert Elementor created content anywhere using shortcode.


WPVibes 90,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Brizy – Page Builder

A page builder that is fast & easy, Brizy is a next-gen website builder that…


Brizy.io 80,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Elementor Addons by Livemesh

Elementor Addons saves time with multiple ready-to-use drag and drop styles for 30+ essential widgets…


Livemesh 60,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Bold Page Builder

Free Page Builder and Visual Composer – Build stunning responsive post and page layouts with…


BoldThemes 50,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે