માસ યુઝર પાસવર્ડ રીસેટ

માસ યુઝર પાસવર્ડ રીસેટ તમને બધા વપરાશકર્તાઓના પાસવર્ડને સરળતાથી ફરીથી સેટ કરવા દે છે.


KrishaWeb 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Disable Password Change Email

Turns off the automatic "Password Lost/Changed" email messages sent to the admin when a user…


Mass Edge Inc. 400+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.21 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Clarify Password Reset

AS OF WP 5.7, THIS PLUGIN IS NO LONGER NEEDED OR SUPPORTED. Clears initial suggested…


Fidgety Lizard 400+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

No Suggested Password

AS OF WP 5.7, THIS PLUGIN IS NO LONGER SUPPORTED. Clears the initial suggested password…


Fidgety Lizard 200+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Randomize Password

This plugin will help you to change the password for users depending on the schedule…


Usman Ali Qureshi 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.7.7 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Disable Lost Your Password

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Disable Wordpress Login Screen "Lost Yoyr Password?" Option Usign Disable Lost Your…


Great Guide Info 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.9.21 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે