WDV – Add Services and Events

The plugin "WDV – Add Services and Events" added custom post types "Services" and "Events"…


wdvillage 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WDV – Add Services, Events, Rooms

The plugin "WDV – Add Services, Events, Rooms" added custom post types "Services", "Abouts", "Rooms",…


wdvillage 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 6.0 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 દિવસ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે