WooCommerce Quantity Increment

WooCommerce Quantity Increment adds JavaScript powered quantity buttons to your cart page.


Nick Verwymeren 400+ સક્રિય સ્થાપનો 5.4.15 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

TG Product Quantity Plus Minus Button

This plugin will add quantity increment and decrement buttons with the product quantity input control.


Technify Guru 100+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે