એડવાન્સ કસ્ટમ ફિલ્ડ્

શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ફિલ્ડ્ સાથે WordPress કસ્ટમાઇઝ કરો.


Elliot Condon 1+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 5.7.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 મહિનો પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Duplicate Repeater

Duplicate Repeater and Layout Fields in ACF Pro.


Jörn Lund 3,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Airpress

Airpress allows you to use your Airtable data inside WordPress as custom fields, virtual posts,…


Chester McLaughlin 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.2.10 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Repeater Editor Accordion

Use with ACF repeater plugin for easier page editing. This plugin adds an accordion feature…


Jeremy Waraksa 300+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Media Credit

Adds an option to create as many media credit fields as needed for an image.


Don Gaines 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.17 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Repeater For Elementor

This plugin helps you repeat elementor elements/widgets/sections easy and simple as possible.


Sympl 100+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

easy repeater

easy repeater is a small wordpress plugin to repeat fields and making dynamic content easy…


shokry055 20+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 5 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Profile Field Repeater

Make TEXT BOX or NUMBER type BuddyPress profile field as a repeater.


Bunty 20+ સક્રિય સ્થાપનો 5.6.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Metarepeater

This is Meta Repeater plugin. Its used to create dynamic meta fields for post and…


Anandaraj balu 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.8.16 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે