એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF)

એડવાન્સ્ડ કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ (ACF) તમને શક્તિશાળી, વ્યાવસાયિક અને સાહજિક ક્ષેત્રો સાથે WordPress ને સરળતાથી કસ્ટમાઇઝ…


WP Engine 2+ મિલિયન સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Duplicate Repeater

Duplicate Repeater and Layout Fields in ACF Pro.


Jörn Lund 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.5.14 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Clone Repeater

ACF Pro 5.9 comes with a duplicate row feature on its own.


Suman Ali 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.0.8 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Repeater For Elementor

This plugin helps you repeat elementor elements/widgets/sections easy and simple as possible.


Sympl 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 6.4.4 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Super List Block

Nest multiple blocks inside lists of any kind of list (ordered, unordered, no marker, etc),…


Aurooba Ahmed 800+ સક્રિય સ્થાપનો 6.2.5 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Repeater Fields for WPForms

The Repeater Fields for WPForms allow you to create one or more sets of fields…


add-ons.org 200+ સક્રિય સ્થાપનો 6.5.2 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 અઠવાડિયું પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Repeater Editor Accordion

Use with ACF repeater plugin for easier page editing. This plugin adds an accordion feature…


Jeremy Waraksa 200+ સક્રિય સ્થાપનો 4.3.33 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 9 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

ACF Media Credit

Adds an option to create as many media credit fields as needed for an image.


Don Gaines 100+ સક્રિય સ્થાપનો 4.9.25 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Profile Field Repeater

Make TEXT BOX or NUMBER type BuddyPress profile field as a repeater.


Bunty 20+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.9 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 2 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

easy repeater

easy repeater is a small wordpress plugin to repeat fields and making dynamic content easy…


shokry055 10+ સક્રિય સ્થાપનો 4.4.32 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

WP Metarepeater

This is Meta Repeater plugin. Its used to create dynamic meta fields for post and…


Anandaraj balu 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 4.8.24 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 6 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે