માસ યુઝર પાસવર્ડ રીસેટ

માસ યુઝર પાસવર્ડ રીસેટ તમને બધા વપરાશકર્તાઓના પાસવર્ડને સરળતાથી ફરીથી સેટ કરવા દે છે.


KrishaWeb 1,000+ સક્રિય સ્થાપનો 5.9.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 3 અઠવાડિયા પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Custom Forgot Password Mail

Allows you send custom forgot password mail to users


Coral Web Design 500+ સક્રિય સ્થાપનો 3.9.36 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Reset Admin Password Periodically

Resets password of administrator accounts automatically on pre-defined time set by admin in settings and…


Deepak Sihag 50+ સક્રિય સ્થાપનો 4.0.35 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 8 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Remind me to change my password

Enhance the security of your website by managing the passwords expiry date and the suspension…


Whodunit 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.9.3 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 4 મહિના પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Randomize Password

This plugin will help you to change the password for users depending on the schedule…


Usman Ali Qureshi 10 કરતા ઓછા સક્રિય સ્થાપનો 5.7.6 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 1 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે