Restrict Uploads

Restrict uploads to specified file types only (jpg, gif, png).


WPBeginner 60+ સક્રિય સ્થાપનો 3.2.1 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 11 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે

Only Media Uploads

A simple plugin to restricts uploads to specified file types only (images: jpg, gif, png…


Riyad Arefin 20+ સક્રિય સ્થાપનો 4.5.28 સાથે પરીક્ષણ કર્યું છે 7 વર્ષ પહેલાં અપડેટ કર્યું છે